Email Newsletter Signup

 

ปฏิทิน โรงเรียนภาษี 2559

วัน ชื่อหลักสูตร วิทยากร สถานที่  อัตราค่าสมัคร
เสาร์
26 ก.ย. 58
-
อาทิตย์
20 ธ.ค. 58

 Certified Tax Accountant Program รุ่นที่ 2
(หลักสูตร นักตรวจสอบภาษีชั้นสูง)

โครงการพิเศษ รับประกาศนียบัตรชั้นสูง (CTA License)

 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ The Emerald Hotel Bangkok

29,500 ฿

(ไม่รวม VAT)

เสาร์
26 มี.ค. 59
-
เสาร์
24 ก.ย. 59

Executive Program รุ่นที่ 22
(หลักสูตรวุฒิบัตร)

หลักสูตรที่ 1: Tax Manager

หลักสูตรที่ 2: Mini–MBA in Taxation – 
Major in General Business

หลักสูตรที่ 3: Mini–MBA in Taxation – 
Major in International Taxation

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Le Concorde Bangkok 50,000-60,000 ฿
 เสาร์
30 ก.ค. 59
-
เสาร์
25 มี.ค. 60

Executive Program รุ่นที่ 23
(หลักสูตรวุฒิบัตร)

หลักสูตรที่ 1: Tax Manager

หลักสูตรที่ 2: Mini–MBA in Taxation – 
Major in General Business

หลักสูตรที่ 3: Mini–MBA in Taxation – 
Major in International Taxation

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Swissotel Le Concorde Bangkok 50,000-60,000 ฿