แนะนำหลักสูตรเด่น ปี 2558!

วัน/เวลา ชื่อหลักสูตร ระยะ
เวลา

พฤ-ศ
12-13 มี.ค. 2558

09:00-16:30 น.

 Professional Tax Accountant
(นักบัญชีภาษีอากร – มืออาชีพ)

เสียภาษีถูกต้อง และถูกใจ (บริษัท &สรรพากร)  …บริษัทก้าวไกล ผู้ปฏิบัติก้าวหน้า

2 วัน
 พฤ-ศ
19-20 มี.ค. 2558

09:00-16:30 น.

Tax Management for Entrepreneur
(การพัฒนา ‘ผู้ประกอบการ’  ให้สามารถจัดการภาษีได้ด้วยตนเอง)

สามารถสื่อสารและกำกับฝ่ายบัญชี ...  รู้วิธีใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อลดต้นทุนภาษี

2 วัน

พฤหัสบดี
26 มี.ค. 2558

09:00-16:30 น.

วางแผน “ภาษีมรดก และ การให้”

ให้ถูกเงิน และถูกกฎหมาย

1 วัน
 เสาร์
28 มี.ค. 2558
-
เสาร์
31 ต.ค. 2558
หลักสูตรวุฒิบัตร รุ่นที่ 21  

 

    Website Signup