แนะนำหลักสูตร...ตรงความต้องการของคุณ !

ผู้ประกอบการ, CEO, MD, ทายาทธุรกิจ

ผู้ประกอบการ...จะสามารถขจัดความกลัว ‘สรรพากร’ & ‘ภาษี’ ไปจากใจ ได้อย่างไร?


นักบัญชีอาวุโส

‘นักบัญชี' ที่ต้องการเพิ่มอาชีพเป็น ‘ที่ปรึกษาภาษี’ ... โปรดฟังทางนี้


นักบัญชีทั่วไป

นักบัญชีที่รู้ภาษีอากร ... กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก & รายได้สูง !

     Website Signup