‘โรงเรียนภาษี’ (School of Tax)

แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และปรมาจารย์ในแวดวงภาษีอากร ซึ่งมีดำริร่วมกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีสถาบันหลักด้านวิชาการภาษีอากรขึ้นมาในประเทศไทย เพื่อเร่งสังคายนาวิชาการด้านภาษีอากรของไทยให้เป็นอารยสากล เพื่อสอดคล้องกับทิศทางการเปิดเขตการค้าเสรี (Free Trade Area (FTA)) และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community (AEC)) ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีคลื่นการค้าและการลงทุนหลั่งไหลจากทั่วสารทิศเข้ามายังประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยต้องเร่งปรับตัว และเร่งสร้างองค์ความรู้เพื่อเติมเต็มอาวุธทางปัญญาให้แก่นักธุรกิจ ผู้บริหารทุกระดับ (CEO & etc.) และเจ้าของกิจการ SMEs ทั้งหลายให้มีภูมิความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารภาษี & ธุรกิจที่ถูกต้องรัดกุม มิให้เกิดการเสียหายและเสียโอกาส (Opportunity Costs) จากการไม่รู้ ‘ภาษี’ อีกต่อไป!

‘โรงเรียนภาษี’ ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนด้านการบริหารภาษี (Tax Management) และการปฏิบัติทางภาษี (Tax Compliance) อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยแนวทาง “เรียนภาษีด้วยภาษาธุรกิจ” โดยมีหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่สนองต่อความต้องการของทุกคน ทุกธุรกิจ ทุกอาชีพ และทุกระดับตำแหน่งงาน