ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

Download เป็น pdf คลิกที่นี่

รายชื่อวิชา ชม.

หลักสูตรที่ 1
Tax Manager

หลักสูตรที่ 2
Mini-MBA in
Taxation - Major
in General Business

หลักสูตรที่ 3
Mini-MBA in
Taxation - Major
in International Taxation

หมวดวิชา โครงสร้างและทฤษฎีภาษีอากร ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
TA 101 หลักเกณฑ์ภาษีสากล VS  ประเทศไทย 3
TA 102 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ WTO, AFTA, FTA 3
หมวดวิชา กฎหมายภาษี: แนวคิดหลักการ และการประยุกต์ใช้กฎหมาย ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
LW 201 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3
LW 202 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3
LW 203 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 6
LW 204 กฎหมายภาษีเปรียบเทียบ 3
LW 205 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ 6
LW 206 สัมมนา-กฎหมายภาษี 6
LW 207 สัญญาธุรกิจเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 3
หมวดวิชา การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting & Implementation) ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
AC 201 การบัญชีภาษีอากร-สินทรัพย์ 6
AC 202 การบัญชีภาษีอากร-ต้นทุนอุตสาหกรรม & สินค้าคงเหลือ 6
AC 203 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล 6
AC 204 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม 6
AC 205 สัมมนา-การบัญชีภาษีอากร 6
หมวดวิชาฝึกปฏิบัติการเพื่อเตรียมสู่ผู้จัดการแผนกภาษี (Workshop for Tax Manager)  ดาวนโหลด                
TA 301 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 6
TA 302 วิธีจัดทำประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี 3
TA 303 Tax Review & Audit พร้อมวิธีการจัดทำกระดาษทำการทางภาษีอากร 3
TA 304 แนวปฏิบัติภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย 3
TA 305 การปรับปรุงกำไรสุทธิเพื่อยื่นแบบ ภงด.50 (ภาคปฏิบัติ) 3
TA 306 กรณีศึกษาสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก 6
หมวดวิชา การวางแผนภาษี - ธุรกิจทั่วไป        ดาวนโหลด       
TA 410 การวางแผนภาษี - กิจการ BOI 6
TA 411 การวางแผนภาษี - กิจการรับเหมาก่อสร้าง / ค้าอสังหาริมทรัพย์ 6
TA 412 การวางแผนภาษี - กิจการเช่าซื้อ / สถาบันการเงิน 6
TA 413 การวางแผนภาษี - ธุรกิจผลิตสินค้า 6
TA 414 การวางแผนภาษี - ธุรกิจบริการ 6
หมวดวิชา การวางแผนภาษี - ธุรกิจระหว่างประเทศ               ดาวนโหลด
TA 420 ทฤษฎีภาษีอากรระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน 6
TA 421 Transfer Pricing กับธุรกิจการค้าและบริการระหว่างประเทศ 6
TA 422 กลยุทธ์การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 6
TA 423 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเขตปลอดอากร, IEAT และคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ 3
TA 424 FTA สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และบรรษัทข้ามชาติ 3
หมวดวิชา การบริหารการค้าและการลงทุนตามกรอบความตกลง FTA & AEC       ดาวนโหลด ดาวนโหลด
FTA 101 แหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) 6
FTA 102 การบริหารการค้าและการตลาดภายใต้กรอบความตกลง FTA & AEC 6
FTA 103 ทรัพย์สินทางปัญญากับ FTA 3
FTA 104 ความตกลงการยอมรับร่วม MRA (Mutual Recognition Arrangement) 3
หมวดวิชา ภาคนิพนธ์ (Term Paper) ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
CS 401 ภาคนิพนธ์ และการเสนอรายงาน (Individual or Group Study) 6-12
ชม. (รวม) 96-102 120-126 114-120
ราคา 59,000 69,000 69,000