ตารางเรียนรุ่นที่ 27

Download ตารางเรียนรุ่นที่ 27 (1-2563) เป็น pdf คลิกที่นี่

หลักสูตรที่ 1: Tax Manager
หลักสูตรที่ 2: Mini-MBA in Taxation – Major in General Business
หลักสูตรที่ 3: Mini-MBA in Taxation – Major in International Taxation

วันที่
เวลา
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิทยากร
สถานที่
หลักสูตร
1 2 3
เสาร์
17 ต.ค. 63
09.00 - 12.00 น. โครงสร้างและทฤษฎีภาษีอากร TA 101 หลักเกณฑ์ภาษีสากล VS ประเทศไทย อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
โรงแรม Swissotel Bangkok
ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
13.30 - 16.30 น. โครงสร้างและทฤษฎีภาษีอากร TA 1 02 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ WTO, AFTA, FTA ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
โรงแรม Swissotel Bangkok
ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด

เสาร์

31 ต.ค. 63

09.00 - 12.00 น. กฎหมายภาษี LW 201 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ.พีรพัชร  ครุฑโภไคย
โรงแรม Swissotel Bangkok
ดาวนโหลด  ดาวนโหลด  ดาวนโหลด 
13.30 - 16.30 น. กฎหมายภาษี LW 202 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อ.พีรพัชร  ครุฑโภไคย
โรงแรม Swissotel Bangkok
ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
เสาร์ 7 พ.ย. 63 09.00 - 16.30 น. กฎหมายภาษี LW 203 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ดร.บัณฑิต อุชชิน
โรงแรม Swissotel Bangkok
 ดาวนโหลด  ดาวนโหลด   ดาวนโหลด 
เสาร์
14 พ.ย. 63
09.00 - 16.30 น. กฎหมายภาษี LW 205
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ อ.สาโรช ทองประคำ  โรงแรม Swissotel Bangkok  ดาวนโหลด   ดาวนโหลด   ดาวนโหลด 
เสาร์ 21 พ.ย. 63 09.00 - 12.00 น. กฎหมายภาษี LW 204 กฎหมายภาษีเปรียบเทียบ ดร.บัณฑิต อุชชิน
โรงแรม Swissotel Bangkok
ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
13.30 - 16.30 น. กฎหมายภาษี LW 207 สัญญาธุรกิจเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ดร.บัณฑิต อุชชิน ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
อาทิตย์
22 พ.ย. 63
09.00 - 16.30 น. กฎหมายภาษี LW 206 สัมมนา-กฎหมายภาษี อ.อมรศักดิ์  พงศ์พศุตม์
โรงแรม Swissotel Bangkok
ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
เสาร์ 28 พ.ย. 63 09.00 - 12.00 น. กฎหมายภาษี   สอบหมวดกฎหมายภาษีอากร (LW)
  โรงแรม Swissotel Bangkok ดาวนโหลด ดาวนโหลด  ดาวนโหลด 
เสาร์
19 ธ.ค. 63
09.00 - 16.30 น. การบัญชีภาษีอากร AC 201 การบัญชีภาษีอากร-สินทรัพย์ อ.สมชาติ กาลสุข
อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
โรงแรม Swissotel Bangkok ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
อาทิตย์ 20 ธ.ค. 63 09.00 - 16.30 น. การบัญชีภาษีอากร AC 203 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล อ.ทิพวรรณ   ชยุติมันต์ โรงแรม Swissotel Bangkok ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
เสาร์
16 ม.ค. 64
09.00 - 16.30 น. การบัญชีภาษีอากร AC 202 การบัญชีภาษีอากร-ต้นทุนอุตสาหกรรม&สินค้าคงเหลือ รศ.นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ
อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
 โรงแรม Swissotel Bangkok ดาวนโหลด  ดาวนโหลด  ดาวนโหลด 
เสาร์
23 ม.ค. 64
09.00 - 16.30 น. การบัญชีภาษีอากร AC 204 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ โรงแรม Swissotel Bangkok ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
เสาร์
30 ม.ค. 64
09.00 - 16.30 น. การบัญชีภาษีอากร AC 205 สัมมนา-การบัญชีภาษีอากร อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ โรงแรม Swissotel Bangkok ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
อาทิตย์
31 ม.ค. 64
09.00 - 12.00 น. การบัญชีภาษีอากร   สอบหมวดการบัญชีภาษีอากร (AC)   โรงแรม Swissotel Bangkok ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
เสาร์
6 ก.พ. 64
09.00 - 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการ TA 301 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ โรงแรม Swissotel Bangkok ดาวนโหลด    
 
อาทิตย์ 7 ก.พ.
64
09.00 - 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการ TA 302 วิธีจัดทำประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี อ.สัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร โรงแรม Swissotel Bangkok ดาวนโหลด
   
13.30 - 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการ TA 305 แบบฝึกหัดการปรับปรุงกำไรสุทธิเพื่อการรัษฎากร อ.สัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร โรงแรม Swissotel Bangkok ดาวนโหลด    
เสาร์
13 ก.พ. 64
09.00 - 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการ TA 303 Tax Review & Audit พร้อมวิธีการจัดทำกระดาษทำการทางภาษีอากร อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ โรงแรม Swissotel Bangkok  ดาวนโหลด     
13.30 - 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการ TA 304  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ  อ.พีรพัชร  ครุฑโภไคย  โรงแรม Swissotel Bangkok  ดาวนโหลด     
เสาร์ 20 ก.พ. 64 09.00 - 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการ TA 306 กรณีศึกษาสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก อ.ชุมพร เสนไสย

โรงแรม Swissotel Bangkok ดาวนโหลด    
อาทิตย์
21 ก.พ. 64
09.00 - 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการ   สอบหมวดฝึกปฏิบัติการ   โรงแรม Swissotel Bangkok ดาวนโหลด    
เสาร์
6 มี.ค. 64
 
09.00 - 16.30 น. การวางแผนภาษี - ธุรกิจทั่วไป TA 410

การวางแผนภาษี - กิจการ BOI

อ.วัชรี   ถิ่นถานี

โรงแรม Swissotel Bangkok   ดาวนโหลด  

เสาร์ 13 มี.ค. 64

09.00 - 16.30 น. การวางแผนภาษี - ธุรกิจทั่วไป TA 411

การวางแผนภาษี - กิจการรับเหมาก่อสร้าง / ค้าอสังหาริมทรัพย์

อ.สมชาติ กาลสุข

อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

โรงแรม Swissotel Bangkok   ดาวนโหลด  
อาทิตย์
14 มี.ค. 64
09.00 - 16.30 น. การวางแผนภาษี - ธุรกิจทั่วไป TA 412

การวางแผนภาษี - กิจการเช่าซื้อ / สถาบันการเงิน

อ.คณิต ลิมปพิชัย โรงแรม Swissotel Bangkok   ดาวนโหลด  
เสาร์ 20 มี.ค. 64 09.00 - 16.30 น. การวางแผนภาษี - ธุรกิจทั่วไป TA 413 การวางแผนภาษี - ธุรกิจผลิตสินค้า
อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
อ.ศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ
โรงแรม Swissotel Bangkok   ดาวนโหลด   
อาทิตย์
21 มี.ค. 64
09.00 - 16.30 น. การวางแผนภาษี - ธุรกิจทั่วไป TA 414 การวางแผนภาษี - ธุรกิจบริการ ดร.บัณทิต อุชชิน โรงแรม Swissotel Bangkok   ดาวนโหลด  
เสาร์
27 มี.ค. 64
09.00 - 16.30 น. การวางแผนภาษี - ธุรกิจระหว่างประเทศ TA 420 ทฤษฎีภาษีอากรระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน ดร.บัณทิต อุชชิน โรงแรม Swissotel Bangkok     ดาวนโหลด
อาทิตย์
28 มี.ค. 64
09.00 - 16.00 น. การวางแผนภาษี - ธุรกิจระหว่างประเทศ TA 421 Transfer Pricing กับธุรกิจการค้าและบริการระหว่างประเทศ อ.ธนภณ แก้วสถิตย์ โรงแรม Swissotel Bangkok     ดาวนโหลด
เสาร์
24 เม.ย. 64
09.00 - 16.30 น. การวางแผนภาษี - ธุรกิจระหว่างประเทศ TA 422 กลยุทธ์การวางแผนภาษี สำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
อ.ศรีวรรณ พัวพันธุ์
โรงแรม Swissotel Bangkok     ดาวนโหลด

อาทิตย์ 25 เม.ย. 64

09.00 - 12.00 น. การวางแผนภาษี - ธุรกิจระหว่างประเทศ TA 424 FTA สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และบรรษัทข้ามชาติ อ.สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ โรงแรม Swissotel Bangkok     ดาวนโหลด
13.30-16.30 น. การวางแผนภาษี - ธุรกิจระหว่างประเทศ TA 423 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเขตปลอดอากร, IEAT และคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ อ.ศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ โรงแรม Swissotel Bangkok     ดาวนโหลด
เสาร์
8 พ.ค. 64
09.00 - 16.30 น. FTA & AEC FTA 101 แหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี โรงแรม Swissotel Bangkok   ดาวนโหลด ดาวนโหลด
เสาร์
15 พ.ค. 64
09.00 - 16.30 น. FTA & AEC FTA 102 การบริหารการค้าและการตลาดภายใต้กรอบความตกลง FTA & AEC อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส โรงแรม Swissotel Bangkok   ดาวนโหลด ดาวนโหลด
เสาร์
22 พ.ค. 64
09.00 - 12.00 น. FTA & AEC FTA 103 ทรัพย์สินทางปัญญากับ FTA อ.อรมน ทรัพย์ทวีธรรม โรงแรม Swissotel Bangkok   ดาวนโหลด ดาวนโหลด
13.30 - 16.30 น. FTA & AEC FTA 104 ความตกลงการยอมรับร่วม MRA (Mutual Recognition Arrangement) อ.ไชยวัฒน์ ตั้งเกริกโอฬาร   ดาวนโหลด ดาวนโหลด
เสาร์
29 พ.ค. 64
09.00 - 12.00 น. Term Paper CS 401 ภาคนิพนธ์ และการเสนอรายงาน (Individual or Group Study) อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ โรงแรม Swissotel Bangkok ดาวนโหลด  ดาวนโหลด   ดาวนโหลด 
อาทิตย์
30 พ.ค. 64
09.00 - 12.00 น. การวางแผนภาษี - ธุรกิจทั่วไป   สอบหมวดการวางแผนภาษี - ธุรกิจทั่วไป   โรงแรม Swissotel Bangkok   ดาวนโหลด  
13.00 - 16.00 น. การวางแผนภาษี - ธุรกิจระหว่างประเทศ   สอบหมวดการวางแผนภาษี - ธุรกิจระหว่างประเทศ       ดาวนโหลด