หมวดวิชา กฎหมายภาษี: แนวคิด หลักการ และการประยุกต์ใช้กฎหมาย

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, VAT, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
  2. สามารถใช้เปิดใช้กฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
  3. สามารถค้นหาคำตอบ (เบื้องต้น) ในประเด็นภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหรือธุรกิจการค้าของตน
  4. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เช่น หน้าที่การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย, การยื่นแบบ, ความสำคัญของการออกเอกสาร (เช่น ใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้และการจัดทำรายงาน VAT), การปิดอากรแสตมป์ เป็นต้น
  5. สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน/สำนักงานบัญชี/ผู้สอบบัญชี ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากร
  6. ได้เรียนรู้กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการค้าที่มีประเด็นปัญหาทางภาษี และวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  7. ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพื่อช่วยในการประหยัดภาษีของตน

 

LW 201 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้ตามหลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) และหลักถิ่นที่อยู่ (Residence Rule) และโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรของไทย อันได้แก่ การจำแนกประเภทเงินได้พึงประเมิน การยกเว้นภาษีเงินได้ หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการลดภาระภาษี และการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีและสิ้นปี

LW 202 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ศึกษาถึงโครงสร้างแนวคิดและหลักเกณฑ์ของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทั้งระบบ กรณีใดต้องหัก/ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528, ทป.101/2544 อาทิ ค่าจ้างทำของค่าขนส่ง ค่าโฆษณา การประกวดแข่งขัน/ชิงโชคค่าบริการ ค่าส่งเสริมการขาย ค่าลิขสิทธิ์ และความเกี่ยวโยงของแนวปฏิบัติระหว่าง VAT และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

LW 203 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) หลักถิ่นที่อยู่ (Residence Rule) โครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร อาทิ หลักเกณฑ์การคำนวนรายได้รายจ่ายตามเกณฑ์สิทธิ เงื่อนไขการคำนวนกำไรสุทธิ (taxable profits) รายจ่ายต้องห้ามฯ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การยกเว้นภาษี การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีและสิ้นปี

LW 204 กฎหมายภาษีเปรียบเทียบ

อธิบายเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมของประเทศที่พัฒนาแล้ว เทียบกับประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย และประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน (AEC) เพื่อให้เห็นถึงจุดต่าง ข้อด้อย และแนวทางที่ควรจะเป็นสำหรับประเทศไทย

LW 205 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

ศึกษาหลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำมาใช้ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของภาษีมูลค่าเพิ่มกับการค้าระหว่างประเทศ โครงสร้างภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ปัญหาและระเบียบปฏิบัติ สิทธิประโยชน์และการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ศึกษาหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax (SBT)) ตามประมวลรัษฎากร ปัญหา และแนวคำวินิจฉัยที่สำคัญ

ศึกษาถึงลักษณะตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ การยกเว้นและวิธีเสียอากรแสตมป์ กรณีศึกษาปัญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับอากรแสตมป์

LW 206 สัมมนา-กฎหมายภาษี

เป็นการสัมมนาเพื่อสรุปกฎหมายภาษีเงินได้ (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ว่ามีความเกี่ยวโยงกันอย่างไร และในภาพรวมจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจการค้าและการลงทุนของกิจการได้อย่างไร

LW 207 สัญญาธุรกิจเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาธุรกิจในรูปแบบต่างๆ กับภาระภาษีอากร เช่น สัญญาจ้างทำของ เช่าซื้อลิสซิ่งสัญญาซื้อขาย สัญญาลิขสิทธิ์ สัญญาว่าจ้างให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค เป็นต้น เพื่อให้เกิดมุมมองและเข้าใจถึงแง่มุมต่างๆ ของการทำสัญญาที่จะมีผลต่อการตีความจำแนกธุรกรรมให้เกิดภาระภาษีอากรที่แตกต่างกันได้อย่างไร และองค์กรต่างๆ จะอาศัยเทคนิคของการทำสัญญา เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากรได้อย่างไร