หมวดวิชา การบริหารการค้าและการลงทุนตามกรอบความตกลง FTA & AEC

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง หลักเกณฑ์ ของการเปิดเขตการค้าเสรีและAEC
  2. ศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหลักแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) เพื่อสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลด/ยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับธุรกรรมการนำเข้า-ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ
  3. ศึกษา หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ทางภาษีร่วมกันระหว่าง FTA และการวางแผนภาษีตามประมวลรัษฎากร

 

FTA 101 แหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการที่กำหนดกฎระเบียบแหล่งกำเนิดสินค้า สำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ แนวทางพิจารณาและปัญหาการกำหนดแหล่งกำเนิดสินค้าในการให้สิทธิพิเศษทางศุลกากร ตลอดจนศึกษาขั้นตอน วิธีการ และระเบียบปฏิบัติในการยื่นใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) และการยื่นขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรขณะนำเข้า ภายใต้ความตกลงต่างๆ เช่น AFTA, FTA เป็นต้น

FTA 102 การบริหารการค้าและการตลาดภายใต้กรอบความตกลง FTA & AEC

ศึกษาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับภาระภาษีศุลกากรของธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารการค้าและการตลาด บทบาทของภาครัฐและการแทรกแซงทางการค้า การส่งเสริมและการควบคุมตลาด โดยใช้ช่องทางจากการเจรจาการค้าเสรีทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี และการวางแผนการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA

FTA 103 ทรัพย์สินทางปัญญากับ FTA

ศึกษาลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบต่างๆ ตามข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPS) อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ชื่อทางการค้า เป็นต้น โดยศึกษาวิเคราะห์ในเชิงลึกของลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และระบบระงับข้อพิพาท จากการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาศัยข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement -FTA) ฉบับที่สหรัฐอเมริกาลงนามร่วมกับสิงคโปร์เป็นพื้นฐาน

FTA 104 ความตกลงการยอมรับร่วม MRA (Mutual Recognition Arrangement)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ โครงสร้างประเทศสมาชิก ตลอดจนที่มาของการร่าง MRA ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการจำกัดการนำเข้าประเภทหนึ่ง (Non-Tariff Barriers : NTBs) ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการที่ตกลงร่วมกันในการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าที่ต้นทาง อันจะทำให้สามารถวางแผนทางธุรกิจเพื่อให้ได้ใบรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยจะศึกษาเป็นกรณีศึกษา เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินเดีย และประเทศจีน เป็นต้น