หมวดวิชา การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting & Implementation)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติทางภาษีอากรอาทิ

  • หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประเภทต่างๆ
  • หลักเกณฑ์การคำนวนต้นทุนขาย, การตรวจนับและการตีราคาและการทำลายสินค้าคงเหลือ
  • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และการจัดทำรายงาน VAT ฯลฯ
  • การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชี ให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษี
  • วิธีประมาณการกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
  • หลักเกณฑ์การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ อาทิ ภงด.1, 1ก, 3, 50, 51, 53, 54, ภพ.30, ภธ.40 เป็นต้น
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นภาษีอากรประเภทต่างๆ พร้อมวิธีแก้ไข เช่น รายจ่ายต้องห้าม, ภาษีซื้อต้องห้าม, วิธีรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจต่างๆ, วิธีรออกใบแทนและการยกเลิกใบกำกับภาษี เป็นต้น
4. กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความผิดพร้อมวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับภาษีอากรประเภทต่างๆ

 

AC 201 การบัญชีภาษีอากร-ทรัพย์สิน

ศึกษาความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีทรัพย์สินตามมาตรฐานการบัญชี (TFRS) กับ ประมวลรัษฎากร (Tax Accounting) ความแตกต่างระหว่างรายจ่ายฝ่ายทุน (capital expenditures) และรายจ่ายเพื่อหากำไร (revenue expenditures) การได้มา / การหักค่าเสื่อมราคา / ทรัพย์สินชำรุด เลิกใช้ ตัดจำหน่าย / การซ่อมบำรุง / การโอน ขาย ทำลาย และบริจาคทรัพย์สิน ฯลฯ หลักเกณฑ์การคำนวนค่าเสื่อมราคาตามพระราชกฤษฎีกา#145 ปัญหา ประเด็นภาษี และกรณีศึกษาที่สำคัญ

AC 202 การบัญชีภาษีอากร-ต้นทุนอุตสาหกรรม & สินค้าคงเหลือ

ศึกษาถึงความเกี่ยวโยงของระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า อันได้แก่ ต้นทุนงานสั่งทำต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐานกับการคำนวณต้นทุนการผลิต และต้นทุนขายตามประมวลรัษฎากร แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ อาทิ สินค้าขาดหาย สินค้าเสื่อมคุณภาพ หมดอายุ ล้าสมัย การทำลายสินค้า การตีราคาสินค้า การลดแลกแจกแถมสินค้า (sales promotion) ซึ่งมีแง่มุมที่แตกต่างระหว่างภาษีเงินได้นิติบุคคล / VAT / และหลักการบัญชี (TFRS)

AC 203 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล

ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี (TFRS) และกำไรสุทธิทางภาษี (taxable profits and losses) อาทิ เกณฑ์สิทธิ (ม.65) กับเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis - TFRS) หลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีตามมาตรา 65 ทวิ (1)-(14) และรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(1)-(20) กรณีศึกษาประเด็นปัญหาทางปฏิบัติและแนวคำวินิจฉัยที่สำคัญ

AC 204 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และการออกเอกสารด้วยระบบ computer วิธีแก้ปัญหากรณีออกใบกำกับภาษีผิดพลาด ภาษีซื้อต้องห้ามฯการจัดทำรายงานและวิธีจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม หลักเกณฑ์เฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีศึกษา ปัญหาทางปฏิบัติ และแนวคำวินิจฉัยที่สำคัญ

AC 205 สัมมนา-การบัญชีภาษีอากร

เป็นการสัมมนาจากกรณีศึกษา (case studies) ต่างๆ ซึ่งมักปฏิบัติผิดพลาด/เข้าใจผิดและเกิดข้อโต้แย้งกับเจ้าพนักงานอยู่เสมอ และศึกษาถึงความเชื่อมระหว่างการปฏิบัติทางบัญชีการเงิน (TFRS) กับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย/VAT/และภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากรได้อย่างลงตัว