หมวดวิชา การวางแผนภาษี - ธุรกิจทั่วไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. เรียนรู้หลักเกณฑ์ และทฤษฎีการวางแผนภาษีที่ชอบด้วยกฎหมาย
  2. เจาะลึกแนวทางและตัวอย่างการวางแผนภาษีของธุรกิจหลักๆ อาทิ รับเหมาก่อสร้าง การค้าอสังหาริมทรัพย์ การผลิตสินค้า การให้บริการ การเช่าซื้อและลีสซิ่ง กิจการ BOI เป็นต้น
  3. ได้ความรู้ แนวทาง เทคนิคต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนภาษีสำหรับกิจการของตน
  4. มีความรู้และทักษะในการบริหารและสื่อสารกับที่ปรึกษาภาษี, ฝ่ายภาษีอากร, ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบริหารเป็นต้น และสามารถพิจารณาตัดสินใจทางภาษีอากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการของตน

 

TA 410 การวางแผนภาษี - กิจการ BOI

ศึกษาถึงหลักเกณฑ์การคำนวณรายได้ รายจ่าย ของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามประกาศกรมสรรพากร ลว.5 ก.พ. 2530 รวมถึงกรณีประกอบกิจการปนกันทั้ง 2 ประเภท BOI/Non-BOI กรณีได้รับการส่งเสริมหลายบัตร (โครงการ) ปัญหาทางปฏิบัติและแนวคำวินิจฉัยที่สำคัญ รวมตลอดถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม การส่งออกทางอ้อม คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร และเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) และแนวทางในการวางแผนภาษีที่เหมาะสมตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (ใหม่) ของ BOI

TA 411 การวางแผนภาษี - กิจการรับเหมาก่อสร้าง / ค้าอสังหาริมทรัพย์

ศึกษาหลักเกณฑ์และความแตกต่างของการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรฐานการบัญชี (TFRS) และประมวลรัษฎากร อาทิ วิธี ‘percentage of completion’ และวิธี ‘completed contract’ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาษีเงินได้นิติบุคคล, VAT, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และเรียนรู้วิธีวางแผนภาษีของกิจการทั้งสองประเภท อาทิ การจัดหน่วยภาษี, joint venture, การ takeover, cross-border takeover เป็นต้น ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ แนวทาง กลยุทธ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการของตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

TA 412 การวางแผนภาษี - กิจการเช่าซื้อ / สถาบันการเงิน

ศึกษาหลักเกณฑ์และปัญหาภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการเช่าซื้อ leasing การขายผ่อนชำระ และสถาบันการเงิน การคำนวณรายได้หรือกำไร ตามงวดที่ถึงกำหนดชำระที่สรรพากรยอมรับ (ทป.1/2528) ปัญหาดอกผลเช่าซื้อและภาษีธุรกิจเฉพาะของกิจการธนาคารและสถาบันการเงินวิธี stop accrued กรณีลูกค้าขาดส่งเงินงวด การประกอบการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ หนี้สูญ / หนี้เสีย กิจการเฉพาะที่เกี่ยว / ไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และแนวทางในการวางแผนภาษีที่เหมาะสมเพื่อรองรับ AEC ของกิจการดังกล่าว

TA 413 การวางแผนภาษี - ธุรกิจผลิตสินค้า

เรียนรู้กลยุทธ์การวางแผนภาษีของธุรกิจผลิตสินค้าทั้งในระบบภาษีการค้า (เดิม) และในยุค VAT (ปัจจุบัน) อาทิ วิธีจัดหน่วยภาษี การแยก/รวมกิจการ การควบโอนกิจการ (mergers & acquisitions) เป็นต้น การประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ เช่น คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (IEAT) ฯลฯ และสิทธิประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม เป็นต้น รวมตลอดถึงกลยุทธ์ภาษีของ SME และบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งมีธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

TA 414 การวางแผนภาษี - ธุรกิจบริการ

เรียนรู้ภาระภาษีของกิจการให้บริการ อาทิ ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, VAT, อากรแสตมป์ เป็นต้น กรณีศึกษาแนวทางการวางแผนภาษีของธุรกิจทั่วไป เช่น โรงแรม การให้เช่าอพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจบันเทิง/ท่องเที่ยว ธุรกิจโฆษณา ร้านอาหารและภัตตาคาร การรับจ้างทำของ กิจการสนามกอล์ฟ แฟรนไชส์ เป็นต้น และกลยุทธ์การวางแผนภาษีของธุรกิจบริการขนาดใหญ่ซึ่งมีเครือข่ายระหว่างประเทศ