หมวดวิชา การวางแผนภาษี - ธุรกิจระหว่างประเทศ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. เรียนรู้หลักเกณฑ์ และทฤษฎีการวางแผนภาษีระหว่างประเทศ
  2. เจาะลึก แนวทางและตัวอย่าง การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ, Holding Company, Multinational Corporation, และการใช้สิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน เป็นต้น
  3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ แนวทาง เทคนิคต่างๆ ในการวางแผนภาษี/บริหารภาษี ในโลกการค้าเสรี และ AEC เป็นต้น
  4. มีความรู้และทักษะในการบริหารและสื่อสารกับที่ปรึกษาภาษี, ฝ่ายภาษีอากร, ฝ่ายบัญชี และฝ่ายบริหารเป็นต้น และสามารถพิจารณาตัดสินใจทางภาษีอากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการของตน

 

TA 420 ทฤษฎีภาษีอากรระหว่างประเทศ และอนุสัญญาภาษีซ้อน

ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศในแง่มุมต่างๆ อันได้แก่ แนวคิดทฤษฎี และโครงสร้างกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ และแนวทางปฏิบัติทางภาษีของธุรกิจข้ามชาติ ตลอดจนศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาภาระภาษีซ้ำซ้อนจากธุรกิจระหว่างประเทศ แนวทางการตีความในแต่ละประเภทเงินได้ (เงินปันผล ผลได้จากทุน กำไรธุรกิจ ค่าบริการส่วนบุคคล ฯลฯ) ของอนุสัญญาภาษีซ้อนที่สำคัญแต่ละฉบับ (เช่น USA, Singapore, Japan, Germany) จากคำวินิจฉัยของกรมสรรพากร และศาลฎีกา และภาระภาษีกรณีอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ วิสาหกิจในเครือเดียวกัน และบรรษัทข้ามชาติ

TA 421 Transfer Pricing กับธุรกิจการค้าและบริการระหว่างประเทศ

ศึกษาแนวคิด/หลักการของการวางแผนภาษีโดยการตั้งราคาโอน (Transfer Pricing) ของบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็น hot issues ของสรรพากรทุกประเทศทั่วโลก โดยเน้นศึกษาถึงบทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการคำนวณ และแนวทางปฏิบัติวิธีการต่างๆ เพื่อพิสูจน์ราคาโอนของกิจการข้ามชาติให้เป็นไปตามราคาตลาด (Arm’s Length Price) อย่างถูกต้อง และเรียนรู้เทคนิคการเตรียมเอกสารเพื่อโต้แย้งราคาโอนที่ถูกต้องกับกรมสรรพากร รวมถึงการเตรียมตัวก่อนเจรจาเพื่อกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้า (Advance Pricing Arrangement-APA) โดยศึกษาแยกเป็นแต่ละประเภทธุรกิจ และรายการค้า (transaction) ที่สำคัญและเกี่ยวข้อง

TA 422 กลยุทธ์การวางแผนภาษี สำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

เรียนรู้กลยุทธ์การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เช่น การวางแผนภาษีกรณีบริษัทไทยไปลงทุนในต่างประเทศ (going abroad) กรณีบริษัทต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทย (doing business in Thailand) ตัวแทนนายหน้าต่างประเทศ และการวางแผนภาษีจากสิทธิประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีผสมผสาน เทคนิคการใช้สิทธิประโยชน์แม้เป็นผู้ไม่มีสิทธิในอนุสัญญาภาษีซ้อน (treaty shopping) การใช้แดนกำบังภาษี (tax havens) กลยุทธ์การตั้งราคาโอนภายในกลุ่มบรรษัทข้ามชาติ โดยให้ผู้เรียนได้ทำการศึกษา (case studies) แบบบูรณาการเพื่อให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญการวางแผนภาษีในแต่ละประเภทธุรกิจการค้าและการลงทุนแบบพหุชาติ

TA 423 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเขตปลอดอากร, IEAT และคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ

ศึกษาและเปรียบเทียบให้เข้าใจถึงสิทธิประโยชน์จากการตั้งโรงงานผลิตสินค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ อาทิ เขตปลอดอากร (Free Zone), เขตประกอบการเสรี (IEAT) และคลังสินค้าทัณฑ์บน เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อจำกัดของแต่ละเขตและแต่ละพื้นที่ รวมตลอดถึงความเกี่ยวโยงกับสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ข้อดี ข้อเสีย ของการตัดสินใจเข้าไปตั้งโรงงานในแต่ละจุดเหล่านั้น

TA 424 FTA สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และบรรษัทข้ามชาติ

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารการค้าและการตลาด บทบาทของภาครัฐ การแทรกแซง และอุปสรรคทางการค้าอันเกี่ยวเนื่องกับภาษี (Tariff Barrier) และอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barrier) การส่งเสริมและการควบคุมการตลาดโดยใช้ช่องทางจากการเจรจาการค้าเสรีทั้งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ธุรกิจนำเข้า-ส่งออกและบรรษัทข้ามชาติ ให้สามารถวางแผนภาษีให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการในระยะยาว