หมวดวิชา ฝึกปฏิบัติการเพื่อเตรียมสู่ผู้จัดการแผนกภาษี (Workshop for Tax Manager)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เจาะลึกปัญหาทางปฏิบัติของแผนกภาษีอากร อาทิ

  • การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
  • การส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม)
  • วิธีปรับปรุงการคำนวนกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษี
  • วิธีจัดทำปรมาณการกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีในกรณีต่างๆ

2. เรียนรู้วิธีสอบทานระบบภาษีและความถูกต้องของการเสียภาษีอากรประเภทต่างๆ (Tax Review & Audit)
3. การจัดทำกระดาษทำการ และเอกสารหลักฐานทางภาษีประเภทต่างๆ ที่สรรพากรยอมรับ (working sheets and related supporting documents) เช่น ค่ารับรอง, ค่าสวัสดิการพนักงาน, ค่าส่งเสริมการขาย, การหักรายจ่าย 2 เท่า, ความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชี และภาษีอากร เป็นต้น
4. สามารถสื่อสารควบคุมสั่งการและตัดสินใจ ในระดับการปฏิบัติทางภาษีอากรกับฝ่ายบัญชีการเงิน สำนักงานบัญชี ผู้สอบบัญชี เป็นต้น

 

TA 301 การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการพนักงาน

ศึกษาหลักเกณฑ์การจำแนกองค์ประกอบของเงินได้ของพนักงานในรูปแบบต่างๆ ว่ากรณีใดถือ/ไม่ถือเป็นประโยชน์เพิ่ม (fringe benefits) และสวัสดิการในรูปแบบใดที่ต้องเสียภาษี/ยกเว้นภาษี โดยยกกรณีศึกษา (case studies) ต่างๆ และปัญหาของผู้เรียนมาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ (workshop) ทำให้ผู้เข้าเรียนสามารถนำผลสรุปไปใช้ในองค์กรของตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

TA 302 วิธีจัดทำประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

ศึกษาแนวคิดและหลักเกณฑ์การจัดทำประมาณการกำไรสุทธิ เพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ให้ถูกต้อง โดยไม่เสียเงินเพิ่ม 20% ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดความไม่แน่นอนและผันผวนของเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตนั้น บริษัททั้งหลายควรชำระภาษีอย่างไร และจัดเตรียมข้อมูลใดบ้างเพื่อชี้แจงต่อเจ้าพนักงานว่าเป็นเหตุผลอันสมควร

TA 303 Tax Review & Audit พร้อมวิธีจัดทำกระดาษทำการทางภาษีอากร

เรียนรู้วิธีสอบทานความถูกต้องตามควรของการวางระบบบัญชีภาษีอากรของกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการมีการวางโครงสร้างการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง เข้าใจกฎหมายภาษีถูกต้อง เสียภาษีอากรทุกประเภทอย่างถูกต้องและประหยัด รวมตลอดถึงระบบเอกสารหลักฐานและกระดาษทำการต่างๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความพร้อมที่จะรับมือการถูกเรียกตรวจสอบภาษีอากรทุกประเภท

TA 304 แนวปฏิบัติภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย

เรียนรู้ภาระภาษีจากการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ (ลด แลก แจก แถม) การส่งเสริมการขายเชิงซ้อน promotion ร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย VAT และภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งล้วนมีแง่มุมและประเด็นภาษีที่ซับซ้อนหลากหลาย

TA 305 การปรับปรุงกำไรสุทธิเพื่อยื่นแบบภงด.50 (ภาคปฏิบัติ)

จำลองแบบฝึกหัดจากประเด็นความผิดพลาดที่มักตรวจพบในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของบริษัทต่างๆ เช่น บรรษัทข้ามชาติ วิสาหกิจในประเทศขนาดใหญ่ และกิจการ SMEs เป็นต้น รวมถึงกรณีที่กฎหมายลูก และแนวปฏิบัติมีความซับซ้อน อาทิ หนี้สูญ ค่าเสื่อมราคา ค่ารับรอง ค่าการกุศลสาธารณะ การส่งเสริมการขาย การหักรายจ่าย 2 เท่า เป็นต้น

TA 306 กรณีศึกษาสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก

เรียนรู้ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอนุสัญญาภาษีซ้อน สำหรับธุรกรรมการนำเข้าส่งออก การรับจ่ายเงินระหว่างประเทศ และการออกเอกสารหลักฐานทางภาษีอากร เช่น ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น รวมตลอดถึงแนวปฏิบัติทางภาษีจากการติดต่อค้าขายกับผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร เขตประกอบการเสรีฯ เป็นต้น