หมวดวิชา ภาคนิพนธ์ (Term Paper)

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ฝึกปฏิบัติ โดยการหยิบยกกรณีศึกษาต่างๆ มาประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งมวลด้านภาษีอากรและธุรกิจการค้าฯ เพื่อวางแผนภาษี/กลยุทธ์ภาษีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. ได้เรียนรู้กรณีศึกษาของกลุ่มอื่นๆ ในชั้นเรียน ซึ่งมีความแตกต่างจากเราทั้งในแง่ธุรกิจ มุมมอง เทคนิค กลยุทธ์การวางแผนภาษีต่างๆ ที่หลากหลาย (Collaboration & Results)
  3. สามารถนำผลลัพธ์ (output) ไปใช้วางแผน (ประหยัด) ภาษีในธุรกิจของตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

CS 401 ภาคนิพนธ์และการเสนอรายงาน (Individual or Group Study)

ให้นักศึกษานำเสนอรายงาน (Term Paper) โดยอาจหยิบยกปัญหาหรือประเด็นที่เกิดขึ้นจริงในบริษัทหรือองค์กรที่ตนทำงานอยู่หรืออาจตั้งกรณีสมมติหรือสัมภาษณ์ / เก็บข้อมูลจากองค์กรหนึ่งใด พร้อมวิเคราะห์และนำเสนอ (หน้าชั้นเรียน) แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวางแผนภาษีอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย ดังนั้น นักศึกษาแต่ละรุ่นจะได้รับมุมมองที่กว้างและหลากหลาย จากเพื่อนร่วมชั้น/กลุ่มอื่นๆ พร้อมคำชี้แนะทุกๆ project จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจึงสามารถนำผลลัพธ์ (output) ไปใช้ประโยชน์ได้จริง