หมวดวิชาโครงสร้างและทฤษฎีภาษีอากร

TA 101 หลักเกณฑ์ภาษีสากล VS ประเทศไทย

อธิบายหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีตามหลักสากล ความสำคัญของแหล่งเงินได้และถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากร การขจัดความซ้ำซ้อนของภาระภาษีเงินได้ และเปรียบเทียบหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้ของประเทศไทยกับต่างประเทศและประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

TA 102 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ WTO, AFTA, FTA & AEC

ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และหลักการสำคัญของ WTO ประเทศสมาชิก ตลอดจนความตกลงต่างๆ ที่สำคัญภายใต้กรอบ WTO เช่น ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า (Generally Agreement on Tariff and Trade (GATT)) ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) เป็นต้น ตลอดจนศึกษาเรื่องการรวมกลุ่มทางการค้าโดยการตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area (FTA)) หลักการและวัตถุประสงค์ของเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area; AFTA) และ AEC