หลักสูตรที่ 2 : Mini-MBA in Taxation - Major in General Business

IMG 0879 IMG 9257 สวรรณ

 

รุ่นที่ เริ่ม สิ้นสุด วันเรียน  ตารางเรียน
27 17 ต.ค. 63 30 พ.ค. 64 เสาร์ หรือ อาทิตย์ web / pdf
28 19 มิ.ย. 64 13 พ.ย. 64 เสาร์ หรือ อาทิตย์ web / pdf

 

Course Concept

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างให้ท่านมีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารภาษี การวางกลยุทธ์ภาษี เพื่อรองรับคลื่นการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 2015) อย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมซึ่งไม่ทราบว่ายอดเงินภาษีที่ชำระไว้นั้นมีจำนวนสูง / ต่ำ / เหมาะสม / ถูกต้อง หรือไม่ กลายมาเป็นต้นทุนภาษีที่สามารถควบคุมได้ (controllable cost) โครงสร้างหลักสูตรจะเน้นสอนทั้งทางทฤษฎีภาษี ปัญหาทางปฏิบัติกรณีศึกษาการวางแผนภาษี และกลยุทธ์ภาษีให้สอดคล้องลงตัวกับนโยบายและทิศทางของบริษัทสำหรับธุรกิจหลัก ๆ อันได้แก่ การผลิต ซื้อมาขายไป รับเหมาก่อสร้าง ค้าอสังหาริมทรัพย์ เช่าซื้อ ลิสซิ่ง และ BOI เป็นต้น

 

ประโยชน์ที่ท่านได้รับ

 1. วุฒิบัตร Mini MBA in Taxation - Major in General Business เป็นระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็นขั้นเป็นตอนพร้อม 108 กรณีศึกษา (case study) จากประสบการณ์ที่หลากหลายของ 108 วิทยากร / ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงวิชาการภาษี / การวางแผนภาษี / กลยุทธ์ภาษี / ที่ปรึกษาภาษี + ผนวกกับการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ จากผู้ร่วมชั้นเรียน ซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารระดับกลาง / ระดับสูง / เจ้าของกิจการ ... ทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ และมีศักยภาพในการเป็นนักบริหารภาษีอย่างเต็มภาคภูมิ เพื่อรองรับการเปิด AEC ในปี 2558 นี้ !

 2. สำหรับ 'ผู้ประกอบการ' (เจ้าของกิจการ SMEs) จะเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ มุมมอง และกรณีศึกษาต่าง ๆ ในการวางแผนภาษี / กลยุทธ์ภาษี เพื่อประหยัด 'ค่าภาษีอากร' อย่างถูกกฎหมาย และสง่างาม ... เพราะการบริหารภาษีเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ทุกคน / ทุกอาชีพ ! (ต่างจากการปฏิบัติภาษี ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติการทั้งหลาย !)

 3. สำหรับ 'ผู้บริหารองค์กร (มืออาชีพ)' (เช่น Financial Controller) จะเป็นการยกระดับและขีดความสามารถมาเป็นผู้วางกรอบ / แนวทาง / ทางเลือกในการวางแผนภาษี / บริหารภาษีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ (การเงิน / การตลาด / การผลิต / การวางรูปบัญชี ฯลฯ) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัท ภายใต้กระแสการค้าแสรี (FTA&AEC) ... จึงเป็นการเพิ่มวุฒิ เพิ่มรายได้ เพิ่มความก้าวหน้า และเพิ่มโอกาสแก่ท่านอย่างมหาศาล !

 4. นักศึกษาโรงเรียนภาษีในแต่ละรุ่น จะมาจากหลากหลายธุรกิจ / แตกต่างประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ / มุมมอง / ประสบการณ์ / การแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น โดย connection ที่ได้ในช่วงระหว่างเรียน และการเป็นสมาชิกศิษย์เก่า "โรงเรียนภาษี"

 5. องค์ความรู้ ตำรา และเอกสารต่าง ๆ ที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ของเรา ในระหว่างการเรียนการสอนล้วนเป็นประโยชน์ เพราะมีความเจาะลึกแตกต่างจากข้อมูลเนื้อหาที่มีอยู่ทั่วไปในตลาด

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง (CEO, MD, etc.)
 • เจ้าของกิจการ SME, ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน, สมุห์บัญชี, financial controller, หัวหน้าแผนกบัญชีและภาษีอากร, ผู้สอบบัญชี, Tax Auditor
 • ผู้สนใจทั่วไป

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา ชม.
โครงสร้างและทฤษฎีภาษีอากร 6
กฎหมายภาษี 30
การบัญชีภาษีอากร 30
การวางแผนภาษี - ธุรกิจทั่วไป 30
FTA & AEC 18
Term Paper 6-12
รวม 120-126

สำหรับโครงสร้างอย่างละเอียด คลิกที่นี่

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ตำราประกอบการเรียน

 • การบัญชีภาษีอากรชั้นสูง (Advanced Tax Accounting)
 • การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มชั้นสูง (Advanced VAT Accounting)
 • กลยุทธ์การวางแผนภาษีชั้นสูง (Advanced Tax Planning & Strategy)
 • ตำราการเรียนสำหรับแต่ละหมวดวิชา

• เอกสารการบรรยาย, Case Studies
• กิจกรรมการดูงานนอกสถานที่ 1 วัน
• วุฒิบัตร, ผลการเรียน (Transcript), และใบรับรองการเข้าเรียน เมื่อจบหลักสูตร
• อาหารและเครื่องดื่มตลอดหลักสูตร
• สามารถนับชั่วโมง CPA/CPD ได้

 

การวัดผลการเรียนรู้

• การสอบข้อเขียน (หลังเรียนจบแต่ละหมวดวิชา)

 • สอบหมวดกฎหมายภาษีอากร
 • สอบหมวดการบัญชีภาษีอากร
 • สอบหมวดการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป

• การทำ Term Paper
• การสอบ Oral Presentation (เมื่อเรียนครบทุกวิชา)

 

อัตราค่าเรียนหลักสูตร

ค่าอบรม: 69,000 บาท

ราคานี้รวม Lunch Buffet, Coffee Break และเอกสารตำราเรียนทั้งหมด

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดต่อรุ่น!
โทร 02-641-6355-7, 086-900-5694

สมัครเรียน คลิกที่นี่