หลักสูตรที่ 3 : Mini-MBA in Taxation - Major in International Taxation

IMG 0189 MG 0606 MG 3572

 

รุ่นที่ เริ่ม สิ้นสุด วันเรียน  ตารางเรียน
27 17 ต.ค. 63 30 พ.ค. 64 เสาร์ หรือ อาทิตย์ web / pdf
28 19 มิ.ย. 64 13 พ.ย. 64 เสาร์ หรือ อาทิตย์ web / pdf

 

Course Concept

หลักสูตรนี้มุ่งสร้าง 'นักบริหารภาษีชั้นสูง' ซึ่งเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการวางแผนภาษี และการบริหารภาษีระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร อนุสัญญาภาษีซ้อน การบริหารภาษีศุลกากร การจัดตั้งองค์กรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Free Zone) ต่าง ๆ รวมตลอดถึงข้อตกลงเปิดเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement (FTA)) และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC – 2015) เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการ 'ต้นทุนภาษี' ได้อย่างสมดุลลงตัว และประหยัดที่สุด ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ดีภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์อันเชี่ยวกราก ซึ่งนับวันจะทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

 

ประโยชน์ที่ท่านได้รับ

 1. วุฒิบัตร Mini MBA in Taxation - Major in International Taxation มุ่งสร้างเสริมเติมเต็มองค์ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการ 'ค่าภาษีอากร' ให้ถูกต้องและประหยัด (อย่างถูกกฎหมาย) ภายใต้สภาวะแวดล้อมของนโยบายการค้าเสรี (FTA & AEC 2015) ซึ่งเป็นยุคโลกการค้าไร้พรหมแดน ภายใต้โครงสร้างภาษีที่แตกต่างกันของ 10 ชาติอาเซียน (และ ASEAN + 3, ASEAN + 6) ... ดั่งเช่น ทฤษฎี Responsive to Change ของ ศ. Charles Darwin

 2. สำหรับ 'ผู้ประกอบการ' (เจ้าของกิจการ SMEs) ... ย่อมสามารถเติมเต็มความรู้ / มุมมอง / กรณีศึกษา ที่หลากหลาย เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในกรณี ตั้งรับ (การรุกคืบของคู่แข่ง) และกรณีวางแผนภาษีสู่เวทีโลก !

 3. สำหรับ 'ผู้บริหารองค์กร (มืออาชีพ)' (เช่น Financial Controller, etc.) ย่อมสามารถวางแผน วิเคาระห์ ตัดสินใจ ในเชิงกลยุทธ์ภาษีระหว่างประเทศ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของท่าน ... จึงเป็นการเพิ่มวุฒิ เพิ่มรายได้ เพิ่มความก้าวหน้า และเพิ่มโอกาสแก่ท่านอย่างอเนกอนันต์ ใน training ของ AEC อันคึกคักนี้ !

 4. นักศึกษาโรงเรียนภาษีในแต่ละรุ่น จะมาจากหลากหลายธุรกิจ / แตกต่างประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ / มุมมอง / ประสบการณ์ / การแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น โดย connection ที่ได้ในช่วงระหว่างเรียน และการเป็นสมาชิกศิษย์เก่า "โรงเรียนภาษี"

 5. องค์ความรู้ ตำรา และเอกสารต่าง ๆ ที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ของเรา ในระหว่างการเรียนการสอนล้วนเป็นประโยชน์ เพราะมีความเจาะลึกแตกต่างจากข้อมูลเนื้อหาที่มีอยู่ทั่วไปในตลาด

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูง (CEO, MD, etc.) ซึ่งประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • เจ้าของกิจการ SME, ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
 • Financial controller, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน, ผู้อำนวยการฝ่ายภาษีอากร, ผู้สอบบัญชี, Tax Auditor
 • ผู้สนใจทั่วไป

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา ชม.
โครงสร้างและทฤษฎีภาษีอากร 6
กฎหมายภาษี 30
การบัญชีภาษีอากร 30
การวางแผนภาษี - ธุรกิจระหว่างประเทศ 24
FTA & AEC 18
Term Paper 6-12
รวม 114-120

สำหรับโครงสร้างอย่างละเอียด คลิกที่นี่

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ตำราประกอบการเรียน

 • การบัญชีภาษีอากรชั้นสูง (Advanced Tax Accounting)
 • การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มชั้นสูง (Advanced VAT Accounting)
 • กลยุทธ์การวางแผนภาษีชั้นสูง (Advanced Tax Planning & Strategy)
 • ตำราการเรียนสำหรับแต่ละหมวดวิชา

• เอกสารการบรรยาย, Case Studies
• กิจกรรมการดูงานนอกสถานที่ 1 วัน
• วุฒิบัตร, ผลการเรียน (Transcript), และใบรับรองการเข้าเรียน เมื่อจบหลักสูตร
• อาหารและเครื่องดื่มตลอดหลักสูตร
• สามารถนับชั่วโมง CPA/CPD ได้

 

การวัดผลการเรียนรู้

• การสอบข้อเขียน (หลังเรียนจบแต่ละหมวดวิชา)

 • สอบหมวดกฎหมายภาษีอากร
 • สอบหมวดการบัญชีภาษีอากร
 • สอบหมวดการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

• การทำ Term Paper
• การสอบ Oral Presentation (เมื่อเรียนครบทุกวิชา)

 

อัตราค่าเรียนหลักสูตร

ค่าอบรม69,000 บาท

ราคานี้รวม Lunch Buffet, Coffee Break และเอกสารตำราเรียนทั้งหมด

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดต่อรุ่น!
โทร 02-641-6355-7, 086-900-5694

สมัครเรียน คลิกที่นี่