Banner - E01

 

รุ่นที่ วัน/เวลา ระยะ
เวลา
วิทยากร สถานที่ CPD CPA ค่า  สัมมนา 
(รวม VAT)
บ/ช อื่นๆ บ/ช อื่นๆ

13

พุธ - พฤหัสบดี
18-19 มี.ค. 2563

09:00-16:30 น.

2 วัน อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ Swissotel  Bangkok  - 12  12  12,000

14

พุธ - พฤหัสบดี
22-23 ก.ค. 2563

09:00-16:30 น.

2 วัน อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์  Swissotel  Bangkok  - 12   - 12  12,000 

15

พุธ - พฤหัสบดี
28-29 ต.ค. 2563

09:00-16:30 น.

2 วัน อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ Swissotel  Bangkok 12  12  12,000

 

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ทุกขนาดธุรกิจ ล้วนขยาดกับคำว่า ‘ภาษีอากร’ ด้วยเพราะไม่มีเวลาศึกษา อีกทั้งกฎหมายภาษีอากร (ประมวลรัษฎากร) ของไทยเราเองก็มีความสลับซับซ้อน และมีกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติที่หยุมหยิม จึงมีโอกาสปฏิบัติและยื่นแบบภาษีผิดพลาด ทำให้ต้องเสียภาษีเพิ่มเติม พร้อมเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม มากมายอยู่เนืองๆ

จนมีคำกล่าวว่า ‘ภาษีอากร’ เป็น‘ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ (uncontrollable cost)

หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบโดย ‘หมอภาษี’ (อ.อมรศักดิ์ – ผอ.โรงเรียนภาษี) เพื่อพัฒนา ‘ผู้ประกอบการ’ ให้เกิดความรู้ มุมมองและเข้าใจภาษีอากรอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม ทำให้ ‘ผู้ประกอบการ’ สามารถสื่อสารด้านภาษีกับฝ่ายบัญชี และกำกับ/จัดการภาษีอากรของตนและบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นทุนที่ควบคุมได้ (controllable cost)

เนื้อหาการอบรมสัมมนา 

(หลักสูตร 2 วัน – รับประกาศนียบัตรฯ) (การบรรยาย / กรณีศึกษา 50 : 50)

Day 1

1. ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับ ‘ผู้ประกอบการ’ และหรือ ‘ผู้บริหารฯ’

 1. ภาระภาษีของผู้บริหาร (CEO, MD, เจ้าของกิจการ) อันได้แก่ เงินเดือน สวัสดิการฯ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ รถประจำตำแหน่ง โบนัส เงินปันผล หุ้นปันผล ฯลฯ

 2. ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องและแนวทางบริหารภาษีของ ‘ผู้บริหาร’ และหรือ ‘ผู้ประกอบการ’

2. ภาระภาษีที่มีนัยสำคัญของกิจการที่ ‘ผู้ประกอบการ’ พึงใส่ใจ

 1. ภาระภาษีสำคัญฯของกิจการผลิต ซื้อมาขายไป และการให้บริการฯ

 2. ประเด็นภาษีสำคัญ (major tax issues)  ซึ่งมีความเสี่ยงทางภาษี (tax exposure) อยู่เสมอ อาทิ

  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ใบสำคัญจ่ายไม่สมบูรณ์ รายจ่ายไม่มีบิล รายจ่ายส่วนตัว รายจ่ายต้องห้ามฯ รายการค้าระหว่างบริษัทในเครือ ความแตกต่างของการรับรู้รายได้ตามหลักการบัญชีและเกณฑ์สิทธิ (ภาษีอากร) ฯลฯ

  • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การจ่ายสวัสดิการพนักงานและผู้บริหาร การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่ง ทป.4/2528 (ซึ่งมีหลายอัตรา 5%, 3%, 2%, 1%) การรับจ่ายเงินระหว่างประเทศ (กรณีใดต้องหัก/ไม่หัก ณ ที่จ่าย)

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซื้อของไม่มีบิล ขายของ-ผู้ซื้อไม่เอาบิล ออก ‘ใบกำกับภาษี’ ผิดพลาด-แก้ไขอย่างไร สต๊อคขาดหาย-เบี้ยปรับ 2 เท่า กรณีใดมี /ไม่มีสิทธิออกใบลดหนี้ (VAT 7%) เป็นต้น

  • อากรแสตมป์ นิติกรรมสัญญาแบบใด ต้องปิด/ไม่ปิดอากรแสตมป์ ประเด็นความผิด-ไม่ปิดอากรแสตมป์ (เบี้ยปรับ 6 เท่า) ฯลฯ


Day 2

1. “ผู้ประกอบการ" กับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ

 1. ‘ผู้ประกอบการ’ กับการยื่นแบบ ภงด.90, 91 ของตนเอง
  • วิธีตรวจเช็คความถูกต้อง ก่อนลงนามในแบบภงด.90, 91
  • ปัญหาและข้อควรระวังในการยื่นแบบภงด.90, 91

 2. ‘ผู้ประกอบการ’ กับการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50, 51)
  • วิธีตรวจเช็คความถูกต้องก่อนลงนามในแบบภงด.50, 51
  • ปัญหาและข้อควรระวังในการกรอกรายการในแบบภงด.50, 51
  • เอกสารที่ควร /ไม่ควร แนบในแบบ ภงด.50, 51
  • ข้อมูลที่ควร / ไม่ควร เปิดเผยในแบบ ภงด.50, 51

 3. ‘ผู้ประกอบการ’ กับการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้อแตกต่างระหว่างรายได้ (หลักการบัญชี) / รายได้ (ภงด.50) / รายรับ (VAT – ภพ.30)
  • ยื่นแบบ ภพ.30 ผิดพลาดจะแก้ปัญหาได้อย่างไร?

 

2. การวางแผนภาษีและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.90, 91)
  • หลักเกณฑ์ เงื่อนไขสำคัญในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้ได้สูงสุด (2.6 ล้านบาท)
  • วิธีวางแผนประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ ‘ผู้ประกอบการ’

 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลและกิจการ SMEs อาทิ
  • การใช้สิทธิหักรายจ่าย 2 เท่า / 3 เท่า
  • การใช้สิทธิหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน วิธีพิเศษ (Initial Method)
  • การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล-กิจการ SMEs (พรฏ #530)

 3. สิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ VAT อาทิ ข้อผ่อนปรน/อนุโลม เกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษี การทำรายงานฯ และการยื่นแบบภพ.30 ฯลฯ
  • ข้อดีและประโยชน์ของการออก ‘ใบกำกับภาษีอย่างย่อ’

 4. การวางแผน(ประหยัด) ภาษีของบริษัทฯ อาทิ
  • กลยุทธ์การจัดหน่วยภาษี (tax entity) ที่เหมาะสม:- เช่น 1 บริษัท 10 สาขา, หรือ 10 บริษัท?
  • การวางแผนภาษี ผ่านนิติกรรมสัญญาธุรกิจ
  • การวางแผนภาษี ผ่านกระบวนการทางบัญชี

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 1. ผู้ประกอบการ’ สามารถสื่อสารและกำกับการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชีและภาษีอากรได้ด้วยตนเอง
 2. ลดความเสี่ยงจากการลงนามในแบบ ภงด.50, 51 (ของบริษัท) และ ภงด.90/91 (ของตนเอง)
 3. การใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อประหยัดภาษี โดยไม่ต้องหนีสรรพากร อีกต่อไป

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ‘ผู้ประกอบการ’ เจ้าของกิจการ และทายาทธุรกิจ
 2. ผู้บริหารระดับสูง (CEO, MD) ที่ต้องลงนามในแบบ ภงด.50, 51 ของบริษัทฯ
 3. Financial Controller
 4. ผู้สนใจทั่วไป

 

พิเศษสุด

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา (โดย “หมอภาษี”) เป็นลิขสิทธิ์ “โรงเรียนภาษี” มิได้วางจำหน่ายทั่วไป

 

อัตราค่าเรียนหลักสูตร

ค่าอบรม: 12,000 บาท

ราคานี้รวม Lunch Buffet, Coffee Break และเอกสารตำราเรียนทั้งหมด

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดต่อรุ่น!
โทร 02-641-6355-7, 086-900-5694

สมัครเรียน คลิกที่นี่