Advanced VAT Accounting

Advanced VAT Accountingโดย อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

‘การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มชั้นสูง (Advanced VAT Accounting)’ถือเป็นตำราภาษีที่ประยุกต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งนอกจากจะเป็นคู่มือสำหรับนักบัญชีชั้นนำ ผู้อำนวยการด้านบัญชีการเงิน controller ผู้ประกอบการ SMEs ฯลฯ ยังสามารถใช้ประโยชน์ด้านการวางรูปบัญชี วางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี เนื้อหาเข้มข้น ลึกซึ้ง ครอบคลุมทุกประเด็น :- โครงสร้าง/ทฤษฎี VAT, ใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, การเฉลี่ยภาษีซื้อ, ภาษีซื้อต้องห้าม 19 รายการ, การจัดทำรายงานฯ, FOREX, ภพ.36, ตัวอย่างการบัญชี VAT, 108 ประเด็นความผิดพร้อมวิธีแก้ไข, ระเบียบปฏิบัติ, Revenue Ruling, ฎีกาที่สำคัญ ฯลฯ

พิมพ์ครั้งที่:6, พิมพ์ล่าสุด: 01/2556
ราคา: 450.00 บาท

Read more...

Advanced Tax Accounting

Advanced Tax Accountingโดย อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

‘การบัญชีภาษีอากรชั้นสูง (Advanced Tax Accounting)’ ถือเป็นตำราภาษีที่ประยุกต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีภาษีอากรที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยเน้นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างTFRSกับTax ซึ่งนอกจากจะเป็นคู่มือสำหรับนักบัญชีชั้นนำ ผู้อำนวยการด้านบัญชีการเงิน controller ฯลฯ ยังสามารถใช้ประโยชน์ด้านการวางรูปบัญชี วางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี เนื้อหาเข้มข้น ลึกซึ้ง ครอบคลุมทุกประเด็น : เกณฑ์สิทธิ, การบัญชีทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา, ต้นทุนและสินค้าคงเหลือ, FOREX, เปรียบเทียบความแตกต่างTFRSและTax, supporting documents, BOI, ประมาณการกำไรสุทธิ เป็นต้น

พิมพ์ครั้งที่:4,พิมพ์ล่าสุด: 11/2555
ราคา: 450.00 บาท

Read more...

Advanced Tax Planning & Strategy

Advanced Tax Planning  Strategyโดย อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

ตำรา (textbook) 'กลยุทธ์การวางแผนภาษีชั้นสูง' (Advanced Tax Planning & Strategy) เล่มนี้เขียนขึ้น เพื่อใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนของ 'โรงเรียนภาษี' (School of Tax) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงทฤษฎี และหลักเกณฑ์ภาษีสากล (conceptual frame of taxation) กลยุทธ์&การวางแผนภาษี ให้สอดคล้องลงตัวกับกลยุทธ์ธุรกิจ (business plan & strategy) และกรณีศึกษา (case studies) ของ 108 บุคคล และธุรกิจ (ไทย ต่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ) ที่ประสบความสำเร็จ โดยนำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย "เรียนภาษี ด้วยภาษาธุรกิจ" (written in easy-to-understand business language) เพื่อรองรับกระแสการค้าเสรี (FTA & AEC 2015) และ โลกาภิวัตน์ (globalization) อันเชี่ยวกราก!

พิมพ์ครั้งที่:2,พิมพ์ล่าสุด: 02/2556
ราคา: 480.00 บาท

Read more...

ตำราในอดีต

VAT 130 ประเดนความผด และ 680 คำวนจฉย 2538 VAT 260 ประเดนความผด และ 1000 คำวนจฉย คมอ การบญชภาษมลคาเพม ภาษเงนไดหก ณ ทจาย

VAT: 130 ประเด็นความผิด
และ 680 คำวินิจฉัย (2538)

VAT: 260 ประเด็นความผิด
และ 1000 คำวินิจฉัย(2539)

คู่มือ การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2540, 2538, 2537, 2536)

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตามคำสั่งทป.4/2528 (2545)

       
ภาษซอทงระบบ1 Tax Extra Rulings ประมวลรษฎากร ฉบบสมบรณ 2550  
ภาษีซื้อทั้งระบบ (2547)  Tax Extra Rulings (2550)

ประมวลรัษฎากร (ฉบับสมบูรณ์)
(พิมพ์ 13 ครั้ง ปี 2537-2550)