ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องภาษี?

เมื่อคุณรู้/ไม่รู้ภาษี

  เมื่อคุณไม่รู้ภาษี เมื่อคุณรู้ภาษี
ผู้บริหารระดับสูง (CEO, MD, ผู้ประกอบการ SME)
 • เสียภาษีสูงกว่าคู่แข่งขัน
 • ลดศักยภาพการแข่งขัน
 • สูญเสียตลาดการค้า
 • สามารถลดต้นทุน ‘ค่าภาษี’ และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มที่
 • ได้เปรียบในการแข่งขัน
 • เพิ่มโอกาสทางการค้าและธุรกิจ
ผู้บริหารระดับกลาง (Controller, หัวหน้าฝ่าย/แผนก)
 • มีความเสี่ยงสูงต่อการชำระ/ไม่ชำระภาษีฯผิดพลาด
 • ถูกประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่มจำนวนมากจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ด้านภาษี
 • ลดความเสี่ยงจากการชำระภาษีผิดหรือไม่รู้ว่าทางธุรกรรมต้องชำระภาษี
 • ไม่ถูกเรียกตรวจสอบภาษี และไม่มีภาระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
พนักงาน/ผู้ปฏิบัติ
 • ยื่นแบบผิดพลาด ปฏิบัติผิดพลาด
 • เสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม (โดยใช่เหตุ)
 • ถูกหมายเรียก
 • ยื่นแบบถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภาษี
 • ลดข้อโต้แย้งกับเจ้าพนักงาน
 • ไม่ถูกเพ่งเล็ง ไม่ถูหมายเรียก

 

Did you know…?

ความเชื่อ (ซึ่งไม่จริง) ความจริง
 • ‘ภาษีอากร’ เป็นเพียงเรื่องของการยื่นแบบและออกเอกสารหลักฐานของฝ่ายบัญชีการเงินเท่านั้น
 • ทุกคนทุกแผนกควรเรียนรู้ในภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับงานของตน
 • นักบัญชี / ผู้สอบบัญชี คือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
 • นักบัญชี / ผู้สอบบัญชี ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพราะภาษีอากรเป็นกฎหมายเฉพาะ และมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักการบัญชีแต่อย่างใด
 • ภาษีอากรสามารถเรียนรู้ได้โดยนักบัญชี หรือ นักกฎหมาย เท่านั้น
 • ทุกคน (ที่มีเงินได้), บุคคลากรทุกฝ่ายของบริษัทต่างๆ สามารถเรียนรู้ภาษี ได้ไม่ยาก!
 • ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องภาษี สามารถให้ฝ่ายบัญชีจัดการและรอเซ็นอนุมัติอย่างเดียว
 • ผู้บริหาร (Top Executive) ที่รู้ภาษี ย่อมมีมุมมองในการตัดสินใจในกลยุทธ์ภาษีให้สอดคล้องลงตัวกับกลยุทธ์ธุรกิจ และสร้างกำไรสูงสุดแก่องค์กรได้ดีกว่า (CEO ที่ไม่รู้ภาษี) อย่างแน่นอน