ประวัติความเป็นมา

Hongha building copy

จากต้นกล้าเล็กๆ เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยกลุ่มนักวิชาการ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร ฯลฯ ซึ่งเล็งเห็นปัญหาสอดคล้องกันว่า เรื่อง‘ ภาษีอากร ’ (ในประเทศไทย) เป็นยาขมหม้อใหญ่ต่อทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งด้านการศึกษา (Education) การขาดข้อมูลข่าวสาร (Information) และกระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของทุกภาคส่วนธุรกิจเอกชน (business sectors)

พวกเราจึงจับมือตั้งปณิธานร่วมกันที่จะทุ่มเทองค์ความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอด 20-30 ปี จัดตั้ง ‘สถาบันภาษี Tax Research Center’ เพื่อให้การศึกษาข้อมูลข่าวสารด้านภาษีอากรทุกประเภทในรูปบทความ ตำราวิชาการ pocket books การอบรมสัมมนา ฯลฯ รวมตลอดถึงการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภาษีอากรให้แก่บริษัท ห้างร้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา....

จากสถาบันภาษี Tax Research Center (2536) สู่ ....โรงเรียนภาษี (2546)

โรงเรียนภาษี ’(School of Tax) แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2546โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และปรมาจารย์ในแวดวงภาษีอากร ซึ่งมีดำริร่วมกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีสถาบันหลักด้านวิชาการภาษีอากรขึ้นมาในประเทศไทย เพื่อเร่งสังคายนาวิชาการด้านภาษีอากรของไทยให้เป็นอารยสากล เพื่อสอดคล้องกับทิศทางการเปิดเขตการค้าเสรี (Free Trade Area (FTA)) และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community (AEC)) ในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีคลื่นการค้าและการลงทุนหลั่งไหลจากทั่วสารทิศเข้ามายังประเทศไทย จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคมไทยต้องเร่งปรับตัว และเร่งสร้างองค์ความรู้เพื่อเติมเต็มอาวุธทางปัญญาให้แก่นักธุรกิจ ผู้บริหารทุกระดับ (CEO & etc.) และเจ้าของกิจการ SMEs ทั้งหลายให้มีภูมิความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของ การบริหารภาษี & ธุรกิจ ที่ถูกต้องรัดกุม มิให้เกิดการเสียหายและเสียโอกาส (opportunity costs) จากการ ไม่รู้  ‘ภาษี’ อีกต่อไป!

โรงเรียนภาษี’และบริษัทในเครือแบ่งการให้บริการเป็น 3 หน่วยงาน (business units) และ 1 แผนกวิจัย (Tax Research Center) ดังนี้

 

 

 

chart0

 

1. ฝ่ายการศึกษา (Education)

โรงเรียนภาษี’ แบ่งโครงสร้างหลักสูตรเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1.1 หลักสูตรวุฒิบัตรแบ่งเป็น 3 หลักสูตรมาตรฐาน เปิดเรียนปีการศึกษาละ 2 รุ่น

ดำเนินการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และปรมาจารย์ในแวดวงภาษีอากรระดับประเทศ ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ด้านภาษี แก่ CEO, ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร,เจ้าของกิจการ, ผู้ประกอบการ SME ของทุกประเภทธุรกิจ เพื่อให้เป็นนักบริหารภาษี (Tax Management) ที่ดีสู่สังคม สร้างบุคลากรหรือแผนภาษี (Tax Division) ให้กับหน่วยธุรกิจ เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาด้านภาษีอากรได้ถูกต้อง ชัดเจน และควบคุมได้ (Controllable Costs) และเกิดความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ต้องพะวงหลังบ้าน (ภาษี)

1.2 หลักสูตรสัมมนาเลือกเรียนวิชาภาษีที่ท่านสนได้ตลอดทั้งปี

ทุกหลักสูตรมุ่งเรียนรู้กับกูรูที่เชี่ยวชาญ เพื่อนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติ/แก้ปัญหา/วางแผนภาษี อย่างได้ผลเป็นรูปธรรม

2. ฝ่ายสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Information)

2.1 TAX AND BUSINESS REVIEW
นิตยสารกลยุทธ์ภาษี & ธุรกิจ (รายเดือน) ซึ่งให้ข้อมูลข่าวสารด้านภาษีอากรทุกประเภท (ภาษีสรรพากร, ศุลกากร, สรรพสามิต, DTA, FTA, BOI, EPZ, Free Zone, etc.) พร้อมความรู้ด้าน
กลยุทธ์ภาษี & ธุรกิจ และโอกาส / ความเสี่ยงทางธุรกิจจากนโยบายการค้าเสรี (FTA & AEC) ของรัฐบาล... รู้เขา รู้เรา ทันกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อเติมเต็มอาวุธทางปัญญาแก่ CEO, MD และผู้บริหารของธุรกิจเอกชนทุกภาคส่วน

2.2 TAX BOOK CENTER
ศูนย์รวมตำรา และคู่มือด้านภาษีอากรทุกประเภท เพื่อเป็นคู่มือข้างกายแก่ผู้บริหารองค์กร และหัวหน้าแผนกต่างๆ (การผลิต บุคคล บัญชี การเงิน ฯลฯ) ไว้ศึกษา แก้ปัญหา และใช้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และวางแผนทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด... เพียงหนึ่งวิธีที่ค้นพบ อาจสร้างประโยชน์มหาศาลแก่กิจการของท่านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3. ฝ่ายที่ปรึกษาภาษี (Tax Consulting Services)

ด้วยทีมงานของ ‘หมอภาษี’ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ด้านภาษีอากรทั้งในภาครัฐ และบริษัทที่ปรึกษาภาษีภาคเอกชนชั้นนำกว่า 10-30 ปี ครอบคลุมทั้งธุรกิจไทยและต่างประเทศ ทุกประเภท ทุกธุรกิจ ทุกขนาด มาอย่างยาวนาน... ทีมงานของเราจึงพร้อมให้บริการแก่ท่านอย่างเต็มภาคภูมิ!

4. TAX RESEARCH CENTER

‘ศูนย์วิจัยภาษีอากร’ (Tax Research Center) (ก่อตั้งปีพ.ศ. 2536) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยกฎหมาย ‘ภาษีอากร’ (ทุกประเภท) เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน โดยมีบทบาทและผลงานสำคัญ อาทิ

4.1 Income Tax Reform โดยร่วมวิจัยและเสนอแนวทาง ‘ปฏิรูปประมวลรัษฎากรของไทย’ ให้แก่รัฐบาล (กระทรวงการคลังฯ) โดยผ่าน ‘มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์’ (พ.ศ. 2550 -2554)

4.2 Tax Problems Solving โดยร่วมในองค์กรนำภาคเอกชน (สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าฯ สภาวิชาชีพบัญชี) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และติดตามผลการบังคับใช้กฎหมายภาษีอากรทุกประเภท (สรรพากร, ศุลกากร, สรรพสามิต, BOI, FTA & AEC) ที่กระทบต่อศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชน เพื่อให้รัฐบาลปรับปรุงแก้ไข

4.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันได้แก่โครงสร้างหลักสูตร ตำรา และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ของ ‘โรงเรียนภาษี’ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรองรับนโยบายการค้าเสรี (FTA & AEC) รวมตลอดถึงการเปิดหลักสูตรด้านภาษีอากรต่างๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและต่างประเทศ