วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ

ไพจตร   อมรศกด
ประธานที่ปรึกษา   ผู้อำนวยการสถาบัน
ศ.ไพจิตร โรจนวานิช   อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

 

ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
(1) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์                                     (5) ศ.ดร.พล ธีรคุปต์ 
(2) ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์                                    (6) ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
(3) ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี                                     (7) ดร.ภาพร เอกอรรถพร 
(4) อธิบดี วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์   

 

คณาจารย์ของโรงเรียนภาษี    
1. ด้านภาษีสรรพากร    
    + วิทยากรกิตติมศักดิ์    
       - ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์    
    + คณาจารย์ อาทิ :    
       - รศ.ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ - อ.ศรีวรรณ พัวพันธุ์  - อ.สาโรช ทองประคำ 
       - รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว - อ.คณิต ลิมปิพิชัย  - อ.เพรามาตร หันตรา 
       - ดร.บัณฑิต อุชชิน  - อ.สมชาย แสงรัตนมณีเดช  - อ.กำธร สิริชูติวงศ์ 
       - อ.ประภาศ คงเอียด  - อ.ชุมพร เสนไสย  - ดร.อาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธิ์ 
       - อ.ธนภณ แก้วสถิตย์  - อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์  - ดร.ฎาฎะณี วุฒิภดาดร 
2. ด้านการบัญชีภาษีอากร     
    + วิทยากรกิตติมศักดิ์    
       - ดร.ภาพร เอกอรรถพร    
    + คณาจารย์ อาทิ :    
       - ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ - ดร.สาธิต ผ่องธัญญา - อ.สมชาติ กาลสุข
       - ผศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ - อ.พรรณี วรวุฒิจงสถิต - อ.วัลย์ลดา แช่มช้อย
       - อ.ทิพวรรณ ชยุติมันต์    
3. ด้านภาษีศุลกากร    
    + วิทยากรกิตติมศักดิ์    
       - ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์    
    + คณาจารย์ อาทิ :    
       - อ.นรินทร์ กัลยาณมิตร - อ.ระวิ ประทีปดลปรีชา - อ.กรีชา เกิดศรีพันธุ์
       - อ.ชลิดา พันธ์กระวี - อ.สันติชุม ศรีรัญเพชร - อ.ธนวรรธน์ กุลกานต์สวัสดิ์
       - อ.อัจฉรา สงวนพงศ์ - อ.ศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ - อ.นภดล เทศประสิทธิ์
4. ด้าน FTA     
    + วิทยากรกิตติมศักดิ์    
       - ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี - อธิบดี ชุติมา บุณยประภัศร  - อธิบดี วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 
    + คณาจารย์ อาทิ :    
       - อ.สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ - อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส - ดร.ปรียานุช มาลากุล ณ อยุธยา
       - อ.อรมน ทรัพย์ทวีธรรม - ดร.ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ  
5. ด้านภาษีสรรพสามิต    
    + วิทยากรกิตติมศักดิ์    
       - อ.สมชัย อภิวัฒนพร    
    + คณาจารย์ อาทิ :    
       - ผอ.จุมพล ริมสาคร - อ.ญาดา สันถวะโกมล  
6. ด้านการวางแผนภาษี    
    + คณาจารย์ อาทิ :    
       - อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ - อ.ธนภณ แก้วสถิตย์ - รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
       - ศ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม - อ.ศรีวรรณ พัวพันธ์