สาส์นจากผู้ก่อตั้ง

โรงเรียนภาษี...กับความตั้งใจของผม

IMG 2819ผมทำงานและคลุกคลีในแวดวงภาษีอากรมาทั้งชีวิต... ตั้งแต่อยู่กรมสรรพากร (พ.ศ. 2521 - 2537) และเป็นผู้ผลักดันจัดตั้ง ‘สถาบันภาษี Tax Research Center’ (พ.ศ. 2536) และร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและปรมาจารย์ด้านภาษีอากรหลายท่าน จัดตั้ง ‘โรงเรียนภาษี (School of Tax)’ (พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน)

ตลอดเวลากว่า 33 ปีที่ผ่านมา มักได้ยินคำกล่าวจากทุกภาคส่วนอยู่เสมอๆ ว่า “ภาษีอากร เป็นเรื่องยาก (มากๆ)” …จนดูประหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่ปุถุชนไม่อาจเรียนรู้ได้เลย!! และทุกบริษัทมักผลักภาระการเรียนรู้ / การปฏิบัติงาน / การแก้ปัญหาภาษีไปให้ สมุห์บัญชี / นักบัญชี ...โดยผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารฝ่ายอื่นๆ ไม่ยอมเรียนรู้ ไม่ใส่ใจ กับ ‘ค่าภาษีอากร (Tax Costs)’ ซึ่งในแต่ละปีมีเม็ดเงินสูงมาก โดยไม่เคยคำนวณถึง ‘ค่าเสียโอกาส’ (opportunity Costs) ที่อาจเกิดจากความผิดพลาด / เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม / และความสูญเสียจากการที่มิได้เลือกวิธีเสียภาษีที่ประหยัด (อย่างถูกต้องตามกฎหมาย)...อย่างน่าเสียดาย!

นี่คือ “ความจริง เรื่อง ภาษีอากรในประเทศไทย!”

แท้จริงแล้ว... ‘ภาษีอากร’ เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน ทุกธุรกิจ ที่ทุกๆ คนสามารถเรียนรู้ได้ (ไม่ยาก) และสามารถบริหารจัดการ (Tax Management) ให้ถูกต้องและประหยัดได้ (อย่างถูกกฎหมาย)

และความจริงแล้ว... เรื่องการบริหารจัดการ “ภาษีอากร” ควรต้องเป็นความรับผิดชอบของ ผู้บริหารระดับสูง (CEO, MD) โดยมีแผนกบัญชีหรือผู้สอบบัญชี (ซึ่งถือเป็นระดับ technicians) เป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูลและเทคนิคทางภาษี

กอปรกับ กระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) และนโยบายการค้าเสรี (FTA & AEC) อันเชี่ยวกราก... จึงยิ่งมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคม (ภาครัฐ / ธุรกิจเอกชน) จะต้องเร่งปรับตัว ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ (ให้เป็นสากลและทันสมัย) และเติมเต็มองค์ความรู้ต่างๆ รวมตลอดถึงเรื่อง ‘ภาษีอากร’ ทุกประเภทอย่างจริงจัง... ดั่งภาษิต survival of the fittest (ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด ย่อมกำชัยในทุกสมรภูมิการค้าโลก!)

โรงเรียนภาษี’ (School of Tax) คือ ปณิธานและความตั้งใจของผม...ที่จะมีส่วนสำคัญในการร่วมสร้าง ‘ทุนมนุษย์’ ให้แก่สังคมไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนครับ!


อ. อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ (หมอภาษี)
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ ’โรงเรียนภาษี’