แรงบันดาลใจ

 MG 0611  MG 1785 IMG 9903

 

จากต้นกล้าเล็กๆ เมื่อปี พ.ศ. 2536 พวกเราซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนักวิชาการ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรระดับประเทศ ได้เล็งเห็นปัญหาร่วมกันชัดเจนว่า ทุกภาคส่วนในสังคมไทยยังขาดองค์ความรู้ที่เป็นสากลด้าน ‘ภาษีอากร’ โดยเริ่มจากภาพใหญ่ซึ่งประเทศไทยเรายังไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ และการรวมประชาคมเศรษฐกิจต่างๆ (เช่น AEC)

โดยเฉพาะ ‘ประมวลรัษฎากร’ ของไทยซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 และมีการปฏิรูปใหญ่เพียงครั้งเดียวคือในปี พ.ศ. 2535 ซึ่งนำระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT: Value Added Tax) มาใช้แทนระบบภาษีการค้า (Business Tax) ซึ่งเป็นตามกระแสการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีทางอ้อมของโลก

อีกทั้งภาครัฐยังเองก็ไม่มีแนวทางการปรับโครงสร้างภาษี/การปฏิรูปภาษี (Tax Reform) อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้หน่วยงานจัดเก็บภาษี(กรมสรรพากร, กรมศุลกากร, กรมสรรพสามิต) จึงวนเวียนอยู่แต่กับโครงสร้างกฎหมายเก่าๆ และมุ่งออกระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ หยุมหยิมมากมาย เพียงเพื่อป้องกันและปราบปรามการฉ้อฉลทางภาษี (ภาษารถยนต์เรียกการซ่อมแบบปะผุเป็นหย่อมๆ จนมีแผลเล็กแผลน้อยดาษดื่นหลากสีจนลายตา... ทำให้ภาพรวมของรถยนต์คันนี้ขาดความองอาจสง่างาม!)

ด้วยเหตุที่ ‘ต้นน้ำ’ (ภาครัฐ/ตัวบทกฎหมาย) เป็นเช่นนี้ จึงเป็นผลให้ ‘กลางน้ำ’ (ผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลาย) และ ‘ปลายน้ำ’ (คือวงการศึกษาภาษีอากร) ต่างเดินเฉไปมาดั่งแม่ปูกับลูกปู... แปลความว่า ผู้ประกอบการต่างปฏิบัติตัวไม่ถูก ส่วนผู้เรียนภาษีอากรก็มึนงง จับหลักอะไรไม่ได้... ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใด (เจ้าหน้าที่รัฐ/ผู้ประกอบการ/ฝ่ายบัญชี/ฝ่ายกฎหมาย/ผู้ต้องการเรียนรู้ภาษี ฯลฯ) เพราะเนื้อหาสาระ/การปฏิบัติทางภาษีอากรของบ้านเรายังไม่เป็นสากล/ซับซ้อนหยุมหยิม/บางส่วนก็ขัดกับประเพณีการค้าและหลักการบัญชีสากล ฯลฯ

ด้วยเล็งเห็นถึงประเด็นปัญหาต่างๆดังกล่าว กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในวงการภาษีอากรจึงได้ร่วมกันจัดตั้ง ‘โรงเรียนภาษี’ ขึ้นเมื่อ10 ปีก่อน (โดยการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ) และจัดโครงสร้างหลักสูตรต่างๆขึ้นมาอันประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ

  1. หลักสูตรวุฒิบัตร
  2. หลักสูตรสัมมนา

โดยครอบคลุมทุกประเภทภาษี และเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหลักการภาษีสากล (tax conceptual frame) โดยเรียนรู้คู่กันกับกฎเกณฑ์และระเบียบของภาษีอากรไทย (ที่ใช้ในปัจจุบัน – แม้ยังไม่เป็นสากล) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าเรียนทุกภาคส่วนบรรลุวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ

  1. เพื่อสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และระเบียบของทางราชการไทยในปัจจุบัน
  2. เพื่อรองรับการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และการค้าเสรี (FTA & AEC) ซึ่งไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้