ตารางเรียนรุ่นที่ 12

Download ตารางเรียนรุ่นที่ 12 (2-2563)เป็น pdf คลิกที่นี่

วันที่ เวลา หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา วิทยากร
เสาร์ 
12 กันยายน 2563
09.00 - 16.30 น. ปรับพื้นฐาน CTA 101 วิธีอ่านและเปิดใช้ประมวลรัษฎากร

ดร.บัณฑิต อุชชิน

อาทิตย์
13 กันยายน 2563
09.00 - 12.00 น. กฎหมายภาษี CTA 201 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – สำหรับ CTA

อ.พีรพัชร ครุฑโภไคย  

13.30 - 16.30 น. กฎหมายภาษี CTA 203 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย – สำหรับ CTA

อ.พีรพัชร ครุฑโภไคย

เสาร์
19 กันยายน 2563
09.00 - 16.30 น. กฎหมายภาษี CTA 202 ภาษีเงินได้นิติบุคคล – สำหรับ CTA

ดร.อาทิตย์  ศรัทธาวรสิทธิ์

อาทิตย์ 
20 กันยายน 2563
09.00 - 16.30 น. กฎหมายภาษี CTA 204  ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ – สำหรับ CTA

อ.สมชาย แสงรัตนมณีเดช

เสาร์
26 ตุลาคม 2563
09.00 - 12.00 น. กฎหมายภาษี EXAM 1 ทดสอบ - หมวดวิชากฎหมายภาษี

 

เสาร์
3 ตุลาคม 2563
09.00 - 12.00 น. การบัญชีภาษีอากร CTA 301 การบัญชีทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา – สำหรับ CTA อ.สัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร
13.30 - 16.30 น. การบัญชีภาษีอากร CTA 302 การบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือ – สำหรับ CTA
อาทิตย์ 
4 ตุลาคม 2563
09.00 - 16.30 น. การบัญชีภาษีอากร CTA 303 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม – สำหรับ CTA อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
เสาร์
17 ตุลาคม 2563
09.00 - 12.00 น. การบัญชีภาษีอากร CTA 304 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax) รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
13.30- 16.30 น. การบัญชีภาษีอากร CTA 305 การสอบทานบัญชีภาษีอากร อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

อาทิตย์
31 ตุลาคม 2563

09.00 - 12.00 น. การบัญชีภาษีอากร EXAM 2 ทดสอบ - หมวดวิชาการบัญชีภาษีอากร  

เสาร์ 

7 พฤศจิกายน 2563

09.00 - 12.00 น. Workshop & Working Sheets CTA 401 Workshop – การหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือนค่าจ้าง และสวัสดิการพนักงานฯ อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
13.30 - 16.30 น. CTA 402 Workshop – การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งทป.4/2528, มาตรา 70 และการยื่นแบบภพ. 36
อาทิตย์
8 พฤศจิกายน 2563
09.00 - 12.00 น. Workshop & Working Sheets CTA 403 Workshop – การปรับปรุงกำไรสุทธิ (TFRS) เพื่อยื่นแบบภงด. 50 และการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิ (ภงด.51) อ.สมศักดิ์  อนันทวัฒน์
13.30- 16.30 น. CTA 404 Workshop – supporting documents& การจำทำกระดาษทำการทางภาษี

เสาร์
14 พฤศจิกายน 2563

09.00 - 12.00 น. Worshop & Working Sheets EXAM 3 ทดสอบ - หมวดวิชา Workshop & Working Sheets  

 อาทิตย์ 15 พฤศจิกายน 2563

09.00 - 16.30 น. สรรพากร & การตรวจสอบ CTA 502 108 ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ (CIT, WHT, VAT, SBT, อากรแสตมป์) อ.ชุมพร เสนไสย

เสาร์  21 พฤศจิกายน 2563

09.00 - 12.00 น. สรรพากร & การตรวจสอบ CTA 501 การตรวจสอบภาษี & อุทธรณ์ภาษี อ.สมศักดิ์  อนันทวัฒน์
13.30 - 16.30 น. การตรวจสอบภาษี & อุทธรณ์ภาษี อ.สมภพ ผ่องสว่าง
เสาร์
28 พฤศจิกายน 2563
09.00 - 16.30 น. SEMINAR CTA 601 การสัมมนาภาษีอากร (ทั้งระบบ) อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

 อาทิตย์
 29 พฤศจิกายน 2563 

09.00 - 12.00 น. SEMINAR EXAM 4 การทดสอบวัดผลทั้งระบบ (Comprehensive Exam)  


** หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียน  จะแจ้งให้ทราบผ่านอีเมล์  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ติดต่อผู้ดูแลการเรียนการสอน 086-900-5694 ** สถานที่ ณ 

Swissotel  bangkok