ตารางเรียนรุ่นที่ 13

Download ตารางเรียนรุ่นที่ 13 (1-2564) เป็น pdf คลิกที่นี่

 

  

วันที่ เวลา หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา วิทยากร

เสาร์ 

19 มิถุนายน 2564

09.00 - 16.30 น. ปรับพื้นฐาน CTA 101 วิธีอ่านและเปิดใช้ประมวลรัษฎากร

ดร.บัณฑิต   อุชชิน

อาทิตย์

20 มิถุนายน 2564

09.00 - 12.00 น. กฎหมายภาษี CTA 201

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – สำหรับ CTA

อ.พีรพัชร ครุฑโภไคย  
13.30 - 16.30 น. กฎหมายภาษี CTA 203 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย – สำหรับ CTA

อ.พีรพัชร ครุฑโภไคย

เสาร์

26 มิถุนายน 2564

09.00 - 16.30 น. กฎหมายภาษี CTA 202 ภาษีเงินได้นิติบุคคล – สำหรับ CTA

ดร. อาทิตย์ ศรัทธาวรสิทธิ์

 อาทิตย์

27 มิถุนายน 2564

09.00 - 16.30 น. กฎหมายภาษี CTA 204 ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ – สำหรับ CTA อ.สมชาย  แสงรัตนมณีเดช

 

เสาร์

3 กรกฎาคม 2564

09.00 - 12.00 น. กฎหมายภาษี EXAM 1 ทดสอบ - หมวดวิชากฎหมายภาษี

 

          เสาร์           

10 กรกฎาคม 2564

09.00 - 12.00 น. การบัญชีภาษีอากร CTA 301 การบัญชีทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา – สำหรับ CTA อ.สัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร
13.30 - 16.30 น. CTA 302 การบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือ – สำหรับ CTA

อาทิตย์ 

11 กรกฎาคม 2564

09.00 - 16.30 น. การบัญชีภาษีอากร CTA 303 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม – สำหรับ CTA อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

เสาร์

17 กรกฎาคม 2564

09.00 - 12.00 น. การบัญชีภาษีอากร CTA 304 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax) รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
13.30- 16.30 น. การบัญชีภาษีอากร CTA 305 การสอบทานบัญชีภาษีอากร อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

เสาร์ 

18 กรกฎาคม 2564

09.00 - 12.00 น. การบัญชีภาษีอากร EXAM 2 ทดสอบ - หมวดวิชาการบัญชีภาษีอากร  

เสาร์ 

31 กรกฎาคม 2564

09.00 - 12.00 น. Workshop & Working Sheets CTA 401 Workshop – การหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือนค่าจ้าง และสวัสดิการพนักงานฯ อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
13.30- 16.30 น. CTA 402 Workshop – การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งทป.4/2528, มาตรา 70 และการยื่นแบบภพ. 36

อาทิตย์

1 สิงหาคม 2564

09.00 - 12.00 น. Worshop & Working Sheets CTA 403 Workshop – การปรับปรุงกำไรสุทธิ (TFRS) เพื่อยื่นแบบภงด. 50 และการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิ (ภงด.51) อ.สมศักดิ์ อนันทวัฒน์ 
13.30 - 16.30 น. CTA 404

Workshop – supporting documents& การจำทำกระดาษทำการทางภาษี

 เสาร์

7 สิงหาคม 2564

09.00 - 12.00 น. Worshop & Working Sheets EXAM 3 ทดสอบ-หมวดวิชา Worshop & Working Sheets  

เสาร์ 

14 สิงหาคม 2564

09.00 - 16.30 น. สรรพากร & การตรวจสอบ CTA 501 การตรวจสอบภาษี & อุทธรณ์ภาษี

อ.สมศักดิ์ อนันทวัฒน์ อ.สมภพ  ผ่องสว่าง

อาทิตย์

15 สิงหาคม 2564 

09.00 - 16.30 น. สรรพากร & การตรวจสอบ CTA 502 108 ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ (CIT, WHT, VAT, SBT, อากรแสตมป์)  อ.ชุมพร เสนไสย

 

  เสาร์   

 21 สิงหาคม 2564

09.00 - 16.30 น. SEMINAR CTA 601 การสัมมนาภาษีอากร (ทั้งระบบ) อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

เสาร์

28 สิงหาคม 2564 

09.00 - 12.00 น. SEMINAR EXAM 4 การทดสอบวัดผลทั้งระบบ (Comprehensive Exam)  


** หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียน  จะแจ้งให้ทราบผ่านอีเมล์  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ติดต่อผู้ดูแลการเรียนการสอน 086-900-5694 ** สถานที่ ณ 

Swissotel bangkok