ตารางเรียนรุ่นที่ 14

Download ตารางเรียนรุ่นที่ 14 (2-2564) เป็น pdf คลิกที่นี่

วันที่ เวลา หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา วิทยากร
เสาร์ 
18 กันยายน 2564
09.00 - 16.30 น. ปรับพื้นฐาน CTA 101 วิธีอ่านและเปิดใช้ประมวลรัษฎากร

ดร.บัณฑิต อุชชิน

อาทิตย์
19 กันยายน 2564
09.00 - 12.00 น. กฎหมายภาษี CTA 201 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – สำหรับ CTA

อ.พีรพัชร ครุฑโภไคย  

13.30 - 16.30 น. กฎหมายภาษี CTA 203 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย – สำหรับ CTA

อ.พีรพัชร ครุฑโภไคย

เสาร์
25 กันยายน 2564
09.00 - 16.30 น. กฎหมายภาษี CTA 202 ภาษีเงินได้นิติบุคคล – สำหรับ CTA

ดร.อาทิตย์  ศรัทธาวรสิทธิ์

อาทิตย์ 
26 กันยายน 2564
09.00 - 16.30 น. กฎหมายภาษี CTA 204 ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ – สำหรับ CTA

อ.สมชาย แสงรัตนมณีเดช

เสาร์
1 ตุลาคม 2564
09.00 - 12.00 น. กฎหมายภาษี EXAM 1 ทดสอบ - หมวดวิชากฎหมายภาษี

 

เสาร์

9 ตุลาคม 2564

09.00 - 12.00 น.

การบัญชีภาษีอากร  CTA 301 การบัญชีทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา – สำหรับ CTA

 อ.สัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร

13.30- 16.30 น.

CTA 302   การบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือ – สำหรับ CTA
อาทิตย์
10 ตุลาคม 2564
09.00 - 16.30 น. การบัญชีภาษีอากร CTA 303 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม – สำหรับ CTA

อ.รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

เสาร์
16 ตุลาคม 2564

09.00 - 12.00 น.

การบัญชีภาษีอากร CTA 304 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax) รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ

13.30- 16.30 น.

การบัญชีภาษีอากร CTA 305 การสอบทานบัญชีภาษีอากร อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

เสาร์
30 ตุลาคม 2564

09.00 - 12.00 น.

การบัญชีภาษีอากร EXAM 2 ทดสอบ - หมวดวิชา การบัญชีภาษีอากร  

เสาร์ 6

พฤศจิกายน 2564

09.00 - 12.00 น.

Workshop & Working Sheets CTA 401 Workshop – การหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือนค่าจ้าง และสวัสดิการพนักงานฯ อ.อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

13.30 - 16.30 น.

CTA 402 Workshop – การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งทป.4/2528, มาตรา 70 และการยื่นแบบภพ. 36

อาทิตย์ 7 พฤศจิกายน 2564

09.00 - 16.30 น.

Workshop & Working Sheets CTA 403 Workshop – การปรับปรุงกำไรสุทธิ (TFRS) เพื่อยื่นแบบภงด. 50 และการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิ (ภงด.51) อ.สมศักดิ์  อนันทวัฒน์

13.30 - 16.30 น.

CTA 404 Workshop – supporting documents& การจำทำกระดาษทำการทางภาษี

เสาร์ 13 พฤศจิกายน 2564

09.00 - 12.00 น. Worshop & Working Sheets EXAM 3 ทดสอบ - หมวดวิชา Workshop & Working Sheets  

เสาร์ 20 พฤศจิกายน 2564

09.00 - 12.00 น.

สรรพากร & การตรวจสอบ

CTA 501

การตรวจสอบภาษี & อุทธรณ์ภาษี อ.สมศักดิ์  อนันทวัฒน์

13.30 - 16.30 น.

การตรวจสอบภาษี & อุทธรณ์ภาษี อ.สมภพ ผ่องสว่าง
อาทิตย์ 21 พฤศจิกายน 2564

09.00 - 16.30 น.

สรรพากร & การตรวจสอบ CTA 502 108 ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ (CIT, WHT, VAT, SBT, อากรแสตมป์) อ.ชุมพร เสนไสย
เสาร์
27 พฤศจิกายน 2564

09.00 - 16.30 น.

SEMINAR CTA 601 การสัมมนาภาษีอากร (ทั้งระบบ) อ.อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์

 อาทิตย์
 28 พฤศจิกายน 2564 

09.00 - 12.00 น.

SEMINAR EXAM 4 การทดสอบวัดผลทั้งระบบ (Comprehensive Exam)