รายละเอียดหมวดวิชา

1.  หมวดวิชา ปรับพื้นฐาน (1 วัน)


CTA 101 วิธีอ่านและเปิดใช้ประมวลรัษฎากร  (6 ชั่วโมง)

วิชานี้เป็นการปรับพื้นฐานของผู้เรียนทุกท่านให้รู้จักโครงสร้างภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายหลัก 129 มาตรา กฎหมายลูก และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ รวมตลอดถึง คำสั่ง คำวินิจฉัยจำนวนมาก อาทิ พระราชกฤษฎีกา (580 ฉบับ) กฎกระทรวง (300 ฉบับ) ประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (200 ฉบับ) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (200 ฉบับ) เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมีประเด็นภาษีต่าง ๆ เกิดขึ้น เราจะค้นคว้าหาหลักเกณฑ์ และคำตอบเหล่านี้ (Rule of Law) ได้อย่างไร

 

2.  หมวดวิชากฎหมายภาษี (3 วัน) + ทดสอบ 3 ชั่วโมง


CTA 201 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – สำหรับ CTA (3 ชั่วโมง)

ศึกษาโครงสร้างและหลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักถิ่นที่อยู่ (Residence Rule) และ หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) จำแนกประเภทเงินได้พึงประเมิน การหักค่าใช้จ่าย (standard deduction / actual expense) การหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ เงินได้ที่ยกเว้นภาษี และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีและสิ้นปี การยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นเจาะลึกเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ CTA เป็นสำคัญ

CTA 202 ภาษีเงินได้นิติบุคคล – สำหรับ CTA (6 ชั่วโมง)

ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคำนวณรายได้ รายจ่าย เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามเกณฑ์สิทธิ ตามนัยมาตรา 65, 65 ทวิ (1) – (14), 65 ตรี (1) – (20), มาตรา 70 ตรี, และการควบโอนกิจการ (ม.72 – 74) ซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งมีความแตกต่างจากหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี (TFRS) โดยเน้นเจาะลึกกรณีที่เป็นปัญหาทางปฏิบัติ และมักเกิดข้อโต้แย้งกับเจ้าพนักงานอยู่เสมอ รวมตลอดถึงการใช้สิทธิประโยชน์ต่ง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น การหักรายจ่าย 2, 3 เท่า, การหักค่าเสื่อมราคาแบบ Initial Method, หนี้สูญ เป็นต้น

CTA 203 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  - สำหรับ CTA (3 ชั่วโมง)

ศึกษาโครงสร้างและหลักเกณฑ์การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทั้งระบบตามประมวลรัษฎากร โดยเจาะลึกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ CTA อันได้แก่

  • การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามที่บัญญัติชัดเจนในประมวลรัษฎากร (กฎหมายแม่) ซึ่งประกอบด้วย การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากบุคคลธรรมดา (ม.50 (1) – (5)) นิติบุคคล (ม.69 ทวิ, 69 ตรี) นิติบุคคลต่างประเทศ (ม.70)
  • การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามที่อธิบดีกำหนดเพิ่มเติม (คำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 ฯ)

ซึ่งหากบริษัทปฏิบัติผิดพลาด จะถูกประเมินภาษี และเงินเพิ่ม 1.5% และอาจเป็นสาเหตุให้ถูกโยงไปสู่การตรวจสอบภาษีประเภทอื่น ๆ ได้

CTA 204 ภาษีมูลค่าเพิ่ม - สำหรับ CTA  (6 ชั่วโมง)

ศึกษาโครงสร้างและหลักเกณฑ์สำคัญของ กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งนำมาใช้ในประเทศไทย วิธีคำนวณภาษีแบบเครดิต (Credit Method) การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การนำเข้าส่งออกตามหลักปลายทาง (Destination Principle) สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย VAT การจดทะเบียนและการยื่นแบบ ปัญหาทางปฏิบัติ และแนวคำวินิจฉัยที่สำคัญที่ CTA พึงรู้และเข้าใจ งการใช้สิทธิประโยชน์ต่ง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น การหักรายจ่าย 2, 3 เท่า, การหักค่าเสื่อมราคาแบบ Initial Method, หนี้สูญ เป็นต้น

ศึกษาโครงสร้างและหลักเกณฑ์ การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax (SBT)) โดยเน้นเจาะลึกที่ธุรกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ และการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งป็นปัญหาที่พบเห็นส่วนใหญ่ทั่วไป าย VAT การจดทะเบียนและการยื่นแบบ ปัญหาทางปฏิบัติ และแนวคำวินิจฉัยที่สำคัญที่ CTA พึงรู้และเข้าใจ งการใช้สิทธิประโยชน์ต่ง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน เช่น การหักรายจ่าย 2, 3 เท่า, การหักค่าเสื่อมราคาแบบ Initial Method, หนี้สูญ เป็นต้น

 

3.  หมวดวิชา การบัญชีภาษีอากร (3 วัน) + ทดสอบ 3 ชั่วโมง


CTA 301 การบัญชีทรัพย์สิน และค่าเสื่อมราคา - สำหรับ CTA  (3 ชั่วโมง)

ศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาความแตกต่างระหว่างรายจ่ายฝ่ายทุน (capital expenditure) และ รายจ่ายดำเนินงาน (revenue expenditure) การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตาม พรฎ # 145 (พ.ศ. 2527) และกฎหมายลูก และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวคำวิฉัยที่สำคัญ และประเด็นปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เนื่องจากแนวคิด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของการหักค่าเสื่อม ราคาของทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร มีความแตกต่างอย่างมากจากหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี (TFRS)

CTA 302 การบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือ - สำหรับ CTA  (3 ชั่วโมง)

ศึกษาหลักเกณฑ์การคำนวณต้นทุนผลิต ซื้อมาขายไป และต้นทุนบริการ และสินค้าคงเหลือ ตามกฎหมายภาษี (CIT, VAT) ผิดพลาดอยู่เสมอ การตรวจนับและการทำลายสินค้า สูตรการผลิต ส่วนสูญเสียในการผลิต สินค้าขาดเกินจากสต๊อก และศึกษาหลักเกณฑ์ การจัดทำรายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามกฎหมาย VAT ซึ่งวางหลักเกณฑ์ แตกต่างจากกฎหมายบัญชี ทำให้ CTA ต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงช่องว่างต่าง ๆ ดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน pan>TFRS)

CTA 303 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม - สำหรับ CTA  (6 ชั่วโมง)

ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกเอกสาร หลักฐานในระบบ VAT อันได้แก่ ใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแนบฯ ใบแทนฯ วิธีแก้ไขกรณีออกใบกำกับภาษีผิดพลาด ภาษีซื้อต้องห้าม 19 รายการ การเฉลี่ยภาษีซื้อ การจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ และแนวปฏิบัติที่แตกต่างจากหลักการบัญชี เช่น การเช่าซื้อ ลิสซิ่ง ฝากขาย แลกเปลี่ยน ส่งเสริมการขาย หนี้สูญ สินค้าตัวอย่าง เป็นต้น

CTA 304 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)- สำหรับ CTA  (3 ชั่วโมง)

ศึกษาหลักเกณฑ์และทางปฏิบัติเกี่ยวกับ “ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี”  ตามมาตรฐานการบัญชีของไทย ความแตกต่างชั่วคราว / ความแตกต่างถาวรระหว่าง TFRS กับ ประมวลรัษฎากร แนวทางการบันทึก และการปรับปรุงการบัญชี แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

CTA 305 การสอบทานบัญชีภาษีอากร - สำหรับ CTA  (3 ชั่วโมง)

หลักสูตรนี้เป็น know hoe พิเศษที่ผู้ทรงคุณวุฒิของ “โรงเรียนภาษี” รังสรรค์ขึ้น โดยถือเป็น high light ของหลักสูตร CTA ที่มุ่งสอนให้นักศึกษาของเราสามารถ scan จุดอ่อน และประเด็นภาษี (tax issues) ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งปรากฏชัดเจน (explicit issue) ในระบบบัญชีภาษีอากรของบริษัท รวมตลอดถึงประเด็นภาษีที่แฝงเร้น จากการตีความ หรือ พิจารณาข้อเท็จจริงได้หลายแง่มุม (implicit tax issue)

 

4.  หมวดวิชา Workshop & Working Sheets (3 วัน) + ทดสอบ 3 ชั่วโมง


CTA 401 Workshop - การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเงินเดือนค่าจ้าง และสวัสดิการพนักงาน -  สำหรับ CTA  (3 ชั่วโมง)

เป็นหลักสูตรในรูปแบบการสัมมนา ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ประโยชน์เพิ่ม (fringe benefit) และสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประเด็นภาษีทั้งในแง่ของนายจ้าง (บริษัท – ผู้จ่ายเงิน) และลูกจ้าง (ผู้รับเงิน ฯ) และมีแง่มุมภาษีต่าง ๆ เกี่ยวข้องอันได้แก่ การหักรายจ่าย (CIT) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย / ภาษีซื้อ) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯ ทำให้บริษัทต่าง ๆ มักปฏิบัติ ผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่องอยู่เสมอ

CTA 402 Workshop – การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งทป.4/2528, มาตรา 70 และการยื่นแบบภพ. 36 -  สำหรับ CTA  (3 ชั่วโมง)

ศึกษาหลักเกณฑ์ในรูปแบบการสัมมนา ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทั้งในกรณีการจ่ายเงินได้ 19 กรณี ตามคำสั่ง ทป. 4/2528 ฯ และการจ่ายเงินแก่ ผู้ประกอบการต่างประเทศ ที่มำด้ประกอบกิจการในไทย หรือ มิได้เข้ามาจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการ VAT ซึ่งผู้จ่ายเงินอาจต้องหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 (ยื่นแบบ ภงด. 54 และนำส่ง VAT 7 %) (ยื่นแบบภพ. 36)

สำหรับกรณีบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ใน 57 ประเทศ ที่ลงนามอนุสัญญาภาษีซ้อนกับไทยก็อาจได้รับการยกเว้นหรือลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายลงมา อบการต่างประเทศ ที่มำด้ประกอบกิจการในไทย หรือ มิได้เข้ามาจดแจ้งเป็นผู้ประกอบการ VAT ซึ่งผู้จ่ายเงินอาจต้องหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 (ยื่นแบบ ภงด. 54 และนำส่ง VAT 7 %) (ยื่นแบบภพ. 36)

CTA 403 Workshop – การปรับปรุงกำไรสุทธิ (TFRS) เพื่อยื่นแบบ ภงด. 50 และการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิ (ภงด.51) -  สำหรับ CTA  (3 ชั่วโมง)

ฝึกปฏิบัติการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชี (TFRS Profits) ให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษี (taxable profits) โดยพิจารณาจากความแตกต่างระหว่าง การคำนวณรายได้รายจ่าย ทางบัญชีซึ่งแตกต่างจากหลักเกณฑ์ ตามมาตรา 65 (เกณฑ์สิทธิ), 65 ทวิ (1) – (14), 65 ตรี (1) - (20) และมาตรา 70 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร รวมตลอดถึงความแตกต่าง เนื่องจากกรมสรรพากรได้มีคำวินิจฉัย และระเบียบปฏิบัติการเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง โดยจะเน้น กรณีที่เป็นปัญหาทางปฏิบัติ กรณีที่มักเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือขัดแย้งจากหลักบัญชีและประเพณีการค้า เป็นต้น

สำหรับการจัดทพประมาณการกำไรสุทธิ เพื่อยื่นแบบ ภงด. 51 ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี จะศึกษาวิธีจัดทำประมาณการที่ชอบด้วยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ มก. 28/2555 และคำสั่งป.50/2537 เพื่อมิต้องเสียเงินเพิ่ม ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

CTA 404 Workshop – supporting documents & การจัดทำกระดาษทำการทางภาษี -  สำหรับ CTA  (3 ชั่วโมง)

หลักสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งวิชาที่รังสรรค์ขึ้นจาก know how ของผู้ทรงคุณวุฒิของ “โรงเรียนภาษี” ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภาษีอากรของกรมสรรพากรกว่า 30 ปี โดยจะอธิบายรูปแบบ และแนวทางในการจัดทำ supporting document และกระดาษทำการทางภาษีในกรณีที่ข้อมูล เอกสาร หลักฐานทางบัญชี ไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะพิสูจน์ความถูกต้องทางภาษี เช่น ค่ารับรองรายจ่ายส่วนตัว ค่าส่งเสริมการขาย  การหักรายจ่าย  2  เท่า  หนี้สูญ  รายจ่ายสวัสดิการ  รายการค้าการค้าระหว่างบริษัทในเครือ  ค่าการกุศลสาธารณะ ฯลฯ  เป็นต้น  ซึ่งมักเป็นจุดอ่อนให้บริษัท ต้องถูกประเมินภาษี เบี้ยปรับ  เงินเพิ่ม  และหรือไม่อาจใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างเต็มที่

 

5.  หมวดวิชา สรรพากร & การตรวจสอบ (2 วัน)


CTA 501 การตรวจสอบภาษี&อุทธรณ์ภาษี -  สำหรับ CTA  (6 ชั่วโมง)

ศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภาษีประเภทต่าง ๆ  ของกรมสรรพากร  มูลเหตุที่ถูกหนังสือเชิญพบ  ตรวจปฏิบัติการ  หมายเรียก  หรือ ยึดอายัดบัญชีและเอกสารตามมาตรา 3 เบญจแห่งประมวลรัษฎากร  และวิธีเตรียมข้อมูลบัญชีและเอกสารหลักฐานเพื่อให้การชี้แจงโต้แย้งประเด็นภาษี  เพื่อมิให้บริษัทต้องเสียภาษีเพิ่มเติม  พร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มจำนวนมาก

เมื่อบริษัทถูกประเมินภาษีจะมีวิธีเขียนอุทธรณ์ภาษีอย่างไรให้ได้รับการวินิจฉัยที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทของตน

CTA 502 108 ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ (CIT, WHT, VAT, SBT, อากรแสตมป์) -  สำหรับ CTA  (6 ชั่วโมง)

ฝ่ายวิชาการของ ‘โรงเรียนภาษี’  ได้รวบรวม 108 ประเด็นความผิดที่ตรวจพบในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมภาษีอารกทุกประเภท (CIT,WHT,VAT,SBT และอากรแสตมป์)  โดยจัดหมวดหมู่ทั้งกรณีที่เป็นข้อกฎหมาย  ข้อเท็จจริงที่มองต่างมุม กรณีที่มักสำคัญผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน  และกรณีที่บกพร่องซ้ำๆ  เป็นต้น  เพื่อเรียนรู้และหาวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดทันกำหนดและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายในอนาคต

 

6.  หมวดวิชา SEMINAR (1 วัน)


CTA 601 การสัมมนาภาษีอากร (ทั้งระบบ)

วิชานี้เป็นการนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้รับจากการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาที่วิทยากร  (ผู้นำสัมมนา)หยิบยกขึ้นมาจำลองการออกปฏิบัติงานจริง  โดยให้ผู้เรียนแต่ละท่านหรือแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทจำลองซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจผลิต  ซื้อมาขายไป  บริการ  holding company  หรือบรรษัทข้ามชาติ  เป็นต้น  เพื่อหาจุดอ่อน  ประเด็นภาษี  ความเสี่ยงทางภาษี  (tax  explosure)  ข้อผิดพลาด  พร้อมเสนอแนะวิธีแก้ไขปัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและมีศักยภาพตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร CTA