CTA Program

 

รุ่นที่ เริ่ม สิ้นสุด วันเรียน สถานที่ ตารางเรียน
11 13 มิ.ย. 63 30 ส.ค. 63 เสาร์-อาทิตย์ Swissotel bangkok web / pdf
12 12 ก.ย. 63 29 พ.ย. 63 เสาร์-อาทิตย์ Swissotel  bangkok web / pdf 

 

               ตามนโยบายจัดเก็บภาษี ปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งกรมสรรพากรได้เน้นให้มีการ ‘ตรวจสอบภาษี’ อย่างทั่วถึง เพื่อป้องปรามการหลีกเลี่ยงภาษี / เสียภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง / เสียภาษีไม่ถูกต้อง / การ (ไม่) ขอคืนภาษีอย่างน่าสังเกต ฯลฯ ทำให้ผู้ประกอบการ & บริษัททุกขนาด มีความต้องการมือสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของการเสียภาษี และยื่นแบบแสดงรายการภาษีนิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อมิให้ต้องถูกสรรพากรเรียกตรวจภาษี และเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม เกิดข้อโต้แย้งและเป็นคดีความ ซึ่งบั่นทอนขวัญ กำลังใจ ในการทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

               ดังนั้น ‘โรงเรียนภาษี’ (ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ) จึงได้สร้าง หลักสูตรพิเศษ เพื่องรองรับ “ประกาศนียบัตร CTA” เพื่อพัฒนาคุณภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของ ‘นักบัญชี’ และ ‘ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษี’ เพื่อยกระดับขึ้นเป็น Certified Tax Accountant (CTA) เพื่อรองรับ งานสอบทานภาษี / งานตรวจสอบภาษี / การปฏิบัติทางภาษี / การยื่นแบบชำระภาษี ฯลฯ ของบริษัทห้างร้านทุกขนาด กว่า 500,000 ราย + สาขาของบริษัทต่างประเทศจากการเปิด AEC 2015 นี้ !

 

ประโชน์ที่ท่านได้รับจาก CTA License

ดาวนโหลด นักบัญชี (CPA, TA, ผู้ทำบัญชี, สำนักงานบัญชี และนักบัญชีทั่วไป) “ประกาศนียบัตร CTA” ของ ‘โรงเรียนภาษี’ (แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ) จะทำให้ท่านมีความโดดเด่น (outstanding) เพิ่มความรู้ เพิ่มคุณวุฒิฯ เพิ่มความก้าวหน้า เพิ่มเงิน เพิ่มโอกาส และเพิ่มลูกค้า ฯลฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ !
ดาวนโหลด นายจ้าง จะมีบุคลากรด้านบัญชีภาษีอากร (Tax Accountants) ชั้นยอด ทำให้สามารถยื่นแบบเสียภาษีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องประหยัด มั่นใจ ไม่มีความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบ และถูกประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มอย่างมากมาย ภายหลังจาก การยื่นแบบชำระภาษีไปแล้ว 5 – 10 ปี
ดาวนโหลด ลูกค้า ในกรณีของสำนักงานบัญชี บริษัทที่ปรึกษาภาษี ฯลฯ การที่ท่านมี CTA จำนวนมากอยู่ในสำนักงาน ฯ ย่อมสามารถสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มลูกค้า เพิ่มธุรกิจ เพิ่มรายได้ ได้อย่างโดดเด่น !
ดาวนโหลด กรมสรรพากร จะลดงานตรวจสอบ ลดข้อโต้แย้งกับผู้เสียภาษี และจะเป็นการเพิ่มความสมัครใจในการเสียภาษี (Tax Consciousness) ได้เป็นอย่างดี !

 

ศักยภาพของ CTA

ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร CTA ของ ‘โรงเรียนภาษี’ จะมีความรู้ทักษะความสามารถ และศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทของท่าน ดังนี้

 

1. ความสามารถ – ด้านภาษีอากร

 1. TAX REVIEW & AUDIT สามารถสอบทานความถูกต้อง ของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท อันได้แก่ ภงด.1, 1 ก, 3, 53, 54, 50, 51 ภพ. 30, 36 ภธ. 40 เป็นต้น

 2. สามารถวิเคาระห์ และแก้ไขปัญหาจาก ‘ประเด็นภาษี’ (tax issues) สำคัญต่าง ๆ ในข้อมูลบัญชี เอกสาร หลักฐานของบริษัท เพื่อมิให้ถูกเรียกตรวจสอบ และไม่ถูกเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ที่เป็นสาระสำคัญ

 3. สามารถจัดทำ supporting documents ต่าง ๆ ทางภาษีอากรทุกประเภท ให้ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร อาทิ...
  • CIT : - supporting documents เกี่ยวกับค่ารับรอง (กฎกระทรวง # 143) หนี้สูญ (กฎกระทรวง # 186) ค่าเสื่อมราคา (พรฎ. # 145, 315, 505) การหักรายจ่าย 2 เท่า (พรฎ. # 437) การหักค่าการกุศลสาธารณะสุข (ป.52/2537) เป็นต้น
  • VAT : - ค่าส่งเสริมการขาย (VAT # 40), หนี้สูญ (VAT # 85) การเฉลี่ยภาษีซื้อ (VAT # 29), การออกใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้ (VAT 7%) (ม.82/9, 82/10, ป.80/2542) ฯลฯ
  • WHT : - การหัก ณ ที่จ่ายสำหรับประโยชน์เพิ่ม และค่าสวัสดิการพนักงาน / ผู้บริหาร, เหตุผลในการหัก ณ ที่จ่ายในอัตราต่าง ๆ กัน ตาม ทป.4/2528, การได้ BOI เป็นต้น

 4. การจัดทำประมาณการกำไรสุทธิ เพื่อยื่นแบบ ภงด.51 (ภาษีครึ่งปี) และการปรับปรุงกำไรสุทธิ เพื่อยื่นแบบ ภงด. 50  (ภาษีนิติบุคคลสิ้นปี) ได้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร

 5. สามารถแยกแยะ ความแตกต่างระหว่าง การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี (TFRS) และการบัญชีภาษีอากร (CIT & VAT) และปฏิบัติให้ถูกต้องทั้ง 2 ระบบของกฎหมาย

 6. สามารถออกเอกสารหลักฐานทางการค้า (invoice, receipt, ใบส่งของ ฯลฯ) และเอกสารหลักฐานทางภาษีอากร (ใบกำกับภาษี, ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้ (VAT 7%), ใบแนบฯ) ได้อย่างถูกต้องลงตัวทั้ง 2 ระบบ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

 7. สามารถบันทึกบัญชีในระบบ VAT และจัดทำสมุด ‘รายงานภาษีจ่าย’ ‘รายงานภาษีซื้อ’‘รายงานการจ่ายอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า’ ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศ VAT # 89, VAT # 104, และ VAT # 202

 

2. ความสามารถในการรับมอบอำนาจ เมื่อถูกเรียกตรวจภาษี ฯ

 1. กรณีถูกตรวจปฏิบัติการ VAT

  1. เมื่อถูกปฏิบัติการทั่วไป CTA จะสามารถให้การต่อเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย VAT เช่น การจดทะเบียน, การออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้ (VAT 7%), การจัดทำรายงาน VAT, การยื่นแบบ ภพ. 30, การจดแจ้งเพิ่มเติมต่าง ๆ ตามแบบ ภพ. 09 เป็นต้น

  2. เมื่อถูกสอบยันใบกำกับภาษี ฯ CTA จะสามารถชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ / รายการบังคับ / Tax point ของการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ / ใบลดหนี้ (VAT 7%) ใบแนบ ฯ ได้อย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ

  3. กรณีใบกำกับภาษีซื้อ ฯ ซึ่งจะต้องขอคืนถูกต้อง ไม่มีกรณีซื้อต้องห้าม 19 รายการ ไม่มีใบกำกับภาษีปลอม หรือใบกำกับภาษี ซึ่งออกโดยผู้ไม่มีสิทธิ (ซึ่งมีโทษสูง ทั้งทางแพ่งและอาญา) เป็นต้น

  4. เมื่อถูกตรวจปฏิบัติการสินค้าคงเหลือฯ CTA จะเข้าใจในหลักเกณฑ์ และระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก ‘รายงานสินค้าและวัตถุดิบ’ (ซึ่งอาจแตกต่างระหว่างกฎหมาย VAT และ TFRS) และสามารถชี้แจงกรณีสินค้าขาดเกิน สินค้าสูญหาย การยืมสินค้าระหว่างกัน สินค้าระหว่างทาง ส่วนสูญเสียในการผลิตฯ เป็นต้น เพื่อมิให้บริษัทต้องถูกประเมิน VAT 7% เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม


 2. เมื่อถูกเรียกตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคล

  1. CTA สามารถกระทบยอดฯ   ระหว่างกำไรสุทธิทางบัญชี (TFRS) และภงด. 50, ความแตกต่างระหว่างรายได้ตามงบการเงิน (TFRS) กับรายรับตามแบบ ภพ. 30 เป็นต้น ซึ่งมักเป็น requirement ของสรรพากรทุกพื้นที่ฯ ทำให้บริษัทไม่ถูกตั้งประเด็นความผิด

  2. CTA สามารถพิจารณาคัดเลือกเอกสารหลักฐานที่จะส่งมอบต่อเจ้าพนักงานฯ ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทำให้ไม่เกิดประเด็นภาษี (tax issues) และไม่เกิดข้อโต้แย้งกับเจ้าพนักงานฯ

  3. CTA สามารถค้นคว้าแนวคำวินิจฉัย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อ support การปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทว่าถูกต้อง ทำให้บริษัทหลุดพ้น จากการถูกประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม

  4. CTA สามารถวิเคาระห์ได้ล่วงหน้าและมองเห็นประเด็นภาษี ซึ่งอาจถูกเจ้าพนักงานหยิบยกขึ้นมาประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ทำให้บริษัทสามารถแก้ไขประเด็นปัญหาดังกล่าวได้ทันท่วงที และลดความเสี่ยงทางภาษี (tax exposure) ลงมาได้

  5. CTA มีองค์ความรู้ที่ดี ในแง่มุมกฎหมายภาษี จึงสามารถ ชี้แจ้ง / ให้การ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทำให้บริษัทหลุดพ้นจากประเด็นความผิดต่าง ๆ และทำให้ยอดเงินภาษีที่ชำระตามแบบ ภงด. 50, ภพ. 30 มีความเสถียร ไม่ต้องถูกประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ย้อนหลัง มากมายจนทำให้กิจการมีปัญหาในภายหลัง

 

3. ศักยภาพของ CTA  -  ด้านอื่น ๆ

 1. CTA สามารถให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปฏิบัติทางภาษีอากร ให้แก่ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายภาษีอากร ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่าย logistics ฝ่ายบุคคล ฝ่ายธุรการ เป็นต้น

 2. CTA สามารถสอบทานนความถูกต้องตามควรของการยื่นแบบแสดง รายการภาษีทุกประเภทของบริษัท ทำให้ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดพลาด หรือชำระภาษีขาดเกินอย่างเป็นสาระสำคัญ

 3. CTA สามาถเป็น Tax Controller หรือ จัดตั้งเป็น ‘แผนกภาษี’ ในองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แยกต่างห่างจากฝ่ายบัญชีการเงิน ทำให้บริษัทมีผู้รับผิดชอบด้านภาษีอากรโดยตรง (เนื่องจากยอดเงินภาษีที่ชำระมีสัดส่วนสูง 35% ของกำไรสุทธิ คือ CIT 20%, WHT เงินปันผล 10% ของ 80 = 8%, VAT 7%)

 

คณาจารย์ (หลักสูตร CTA)

อ. อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ ผู้อำนวยการโครงการฯ
อ. สมภพ ผ่องสว่าง หัวหน้าผู้พิพากษาศาลปกครอง อดีตผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและคดี กรมสรรพากร
อ. สมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร
อ. สุเทพ  พงษ์พิทักษ์ สรรพากร ภาค4 
อ. อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
ดร. บัณฑิต อุชชิน สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
อ. สาโรช ทองประคำ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
อ. ชุมพร เสนไสย ผู้เชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
อ. พีรพัชร ครุฑโภไคย รองผู้อำนวยการ สำนักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
อ. สุชาดา กรวิทยาศิลป อดีตสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
อ. วัลย์ลดา แช่มช้อย สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
อ. สมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองผู้อำนวยการ LTO กรมสรรพากร
อ. รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19
อ. สัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ (LTO)
ผศ. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผู้สอบบัญชีฯ, อาจารย์ หลักสูตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

 

โครงสร้างหลักสูตร

1.  หมวดวิชา ปรับพื้นฐาน (1 วัน)
CTA 101   วิธีอ่านและเปิดใช้ประมวลรัษฎากร (6 ชั่วโมง)
2.  หมวดวิชากฎหมายภาษี (3 วัน) + ทดสอบ 3 ชั่วโมง
CTA 201   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – สำหรับ CTA (3 ชั่วโมง)
CTA 202   ภาษีเงินได้นิติบุคคล – สำหรับ CTA (6 ชั่วโมง)
CTA 203   ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย – สำหรับ CTA (3 ชั่วโมง)
CTA 204   ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ – สำหรับ CTA (6 ชั่วโมง)
EXAM 1   ทดสอบ – หมวดวิชากฎหมายภาษี (3 ชั่วโมง)
3.  หมวดวิชา การบัญชีภาษีอากร (3 วัน) + ทดสอบ 3 ชั่วโมง
CTA 301   การบัญชีทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา – สำหรับ CTA (3 ชั่วโมง)
CTA 302   การบัญชีต้นทุนและสินค้าคงเหลือ – สำหรับ CTA (3 ชั่วโมง)
CTA 303   การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม – สำหรับ CTA (6 ชั่วโมง)
CTA 304   ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax) (3 ชั่วโมง)
CTA 305   การสอบทานบัญชีภาษีอากร (3 ชั่วโมง)
EXAM 2   ทดสอบ – หมวดวิชาการบัญชีภาษีอากร (3 ชั่วโมง)
4.  หมวดวิชา Workshop & Working Sheets (3 วัน) + ทดสอบ 3 ชั่วโมง
CTA 401   Workshop – การหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือนค่าจ้าง และสวัสดิการพนักงานฯ (3 ชั่วโมง)
CTA 402   Workshop – การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งทป.4/2528, มาตรา 70 และการยื่นแบบภพ. 36 (3 ชั่วโมง)
CTA 403   Workshop – การปรับปรุงกำไรสุทธิ (TFRS) เพื่อยื่นแบบ ภงด. 50 และการจัดทำประมาณการกำไรสุทธิ (ภงด.51) (3 ชั่วโมง)
CTA 404   Workshop – supporting documents & การจัดทำกระดาษทำการทางภาษี (3 ชั่วโมง)
EXAM 3   ทดสอบ – หมวดวิชา Workshop & Working Sheets (3 ชั่วโมง)
5.  หมวดวิชา สรรพากร & การตรวจสอบ (2 วัน)
CTA 501   การตรวจสอบภาษี & อุทธรณ์ภาษี (6 ชั่วโมง)
CTA 502   108 ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ (CIT, WHT, VAT, SBT, อากรแสตมป์) (6 ชั่วโมง)
6.  หมวดวิชา SEMINAR (1 วัน)
CTA 601   การสัมมนาภาษีอากร (ทั้งระบบ) (6 ชั่วโมง)
EXAM 4   การทดสอบวัดผลทั้งระบบ (Comprehensive Exam) (3 ชั่วโมง)

 
*อ่านรายละเอียดหมวดวิชาได้ ที่นี่

 

หลักเกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร CTA

 1. โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็น 6 หมวดวิชา 13 วัน
  มีการทดสอบ 4 ครั้ง (ครั้งละ 3 ชั่วโมง)

 2. การได้รับ ‘ประกาศนียบัตร CTA’
  • ต้องมีชั่วโมงการเรียนไม่ต่ำกว่า 80%
  • ต้องผ่านการทดสอบทั้ง 4 ครั้ง โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 70% ขึ้นไป

 

การเรียน การสอน และการนับชั่วโมง CPA, CPD

 1. ทุกวิชาสามารถนับชั่วโมงCPA,CPD ได้

 2. การ drop เรียนทำได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี

 3. การทดสอบและสอบซ่อม
  • การขาดสอบ จะต้องรอสอบครั้งถัดไป
  • คะแนนทดสอบ สามารถเก็บสะสมได้ไม่เกิน 3 ปี

 

อัตราค่าเรียนหลักสูตร

ค่าอบรม: 29,500 บาท (ยังไม่รวม VAT)
(เฉลี่ยเพียง 2,269 บาท/วัน เท่านั้น!)

ราคานี้รวม Lunch, Coffee Break และเอกสารตำราเรียนทั้งหมด

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดต่อรุ่น!
โทร 02-641-6355-7, 086-900-5694

สมัครเรียน คลิกที่นี่