หลักเกณฑ์ และเอกสารประกอบคำขอสมัครสอบซ่อม

 1. กรณีสมัครสอบซ่อมครั้งแรก

  • คำขอสมัครสอบซ่อม (Download)
  • หลักฐานการชำระเงิน
  • สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาหลักฐานทุกฉบับผู้สมัครทดสอบต้อง “รับรองสำเนาถูกต้อง” ทุกฉบับ

2. กรณีสมัครซ่อมครั้งที่ 2 เป็นต้นไป

  • คำขอสมัครสอบซ่อม (Download)
  • หลักฐานการชำระเงิน

3. การวัดผลเพื่อรับประกาศนียบัตร CTA

หลักเกณฑ์การผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น CTA นั้น ผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนเฉลี่ย (4 หมวดวิชา) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 โดยใช้คะแนนทดสอบมาประกอบการพิจารณาไม่เกิน 3 ปี

4. หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมในการสอบเป็นเงินจำนวน 500 บาท / วิชา
  • คะแนนทดสอบสามารถใช้เพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็น CTA ได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่สอบ ร้อยละ 70 โดยใช้คะแนนทดสอบมาประกอบการพิจารณาไม่เกิน 3 ปี


ส่งเอกสารมาที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Fax: 02-641-6358