เปิดรับสมัคร หลักสูตรวุฒิบัตร รุ่นที่ 28 แล้ว!

หลกสตรวฒบตร

เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 นี้ ... สำรองที่นั่งด่วน! (รับจำนวนจำกัดต่รุ่น)

เปิดเรียน 3 หลักสูตรวุฒิบัตรด้านภาษี ( Tax Manager, Mini-MBA in Taxation)… สำรองที่นั่งด่วน! (รับจำกัดต่อรุ่น)

เรียนภาษีด้วยภาษาธุรกิจ...ด้วยทีมวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ... ครบเครื่องภาษีทั้งระบบ :- กลยุทธ์ภาษี การวางแผนภาษี FTA & AEC

ด้วยวิธีการเรียนการสอน ‘Collaboration & Results’... เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ผู้เข้าเรียน – ผู้เข้าเรียน (ต่างธุรกิจ-ต่างประสบการณ์) – คณาจารย์ (หลากประสบการณ์/หลายภาคส่วน) – case studies – ดูงานนอกสถานที่ ฯลฯ

ศิษย์เก่ากว่า 27 รุ่น 2,000 คน ทั่วราชอาณาจักร ทั้งผู้บริหารระดับสูง/กลาง, เจ้าของธุรกิจ, SMEs, แพทย์, วิศวกร, บัญชี, การเงิน, การตลาด ฯลฯ ครอบคลุมกว่า 200 ธุรกิจ! เพิ่มวุฒิ เพิ่มโอกาส เพิ่มสังคม เพิ่มรายได้!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม