หลกสตรวฒบตร


กำหนดการเปิดเรียน

ในแต่ละรุ่น Executive Program จะประกอบด้วย 3 หลักสูตร (เรียนพร้อมกันได้ทั้งหมด):

รุ่นที่ เริ่ม สิ้นสุด วันเรียน ตารางเรียน
27 17 ต.ค. 63 30 พ.ค. 64 เสาร์ หรือ อาทิตย์ web / pdf


*หมายเหตุ 1: หลักสูตรที่เริ่มเรียนแล้วยังสามารถเข้าร่วมได้อยู่ แล้วค่อยเรียนวิชาที่ขาดในรุ่นถัดไป
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรึกษารายละเอียด

*หมายเหตุ 2: ท่านสามารถเรียน หลักสูตรที่ 1, 2, และ 3 พร้อมกันได้ เพื่อรับวุฒิบัตรของทั้ง 3 หลักสูตร
 

ข้อมูลหลักสูตร

 MG 0701  MG 3576  03

 

หลักสูตรวุฒิบัตรได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาร่วม 10 ปี 18 รุ่น โดยมีศิษย์เก่ากว่า 2,000 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง (CEO, MD, เจ้าของกิจการ SME, นักบัญชี, วิศวกร, แพทย์, สถาปนิก, นักกฎหมาย, นักการตลาด, ฝ่ายบุคคล, controller เป็นต้น) ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจการค้าทั่วราชอาณาจักร (บรรษัทข้ามชาติ, ปิโตรเคมี, พลังงาน, ธนาคาร, สถาบันการเงิน, ค้าปลีก, ค้าส่ง, เช่าซื้อ, ลิสซิ่ง, รับเหมาก่อสร้าง, ค้าอสังหาริมทรัพย์, BOI เป็นต้น)

‘โรงเรียนภาษี’ มีปรัชญาการเรียนการสอนว่า “Collaboration & Results” คือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำผลลัพธ์ (output) ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง!

คำว่า ‘เรียนรู้ร่วมกัน’ (collaboration) หมายถึงการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมชั้น/ร่วมรุ่นที่มาจากต่างธุรกิจ, เรียนรู้กับกับวิทยากรที่หลากหลายต่างประสบการณ์ ทั้งจากภาครัฐ/นักวิชาการ/และที่ปรึกษาภาษีชั้นนำ และเรียนรู้จากตำรา/กรณีศึกษา/term paper/การสัมมนากลุ่มย่อยในแต่ละหมวดวิชา ฯลฯ

ณ ปัจจุบัน ‘โรงเรียนภาษี’ เปิดหลักสูตรมาตรฐาน 3 หลักสูตรดังนี้

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (เบื้องต้น)

สำหรับตารางเปรียบเทียบแบบละเอียด คลิกที่นี่

หมวดวิชา ชม.

หลักสูตรที่ 1 :Tax Manager

หลักสูตรที่ 2 :
Mini-MBA in
Taxation - Major in
General Business

หลักสูตรที่ 3 :
Mini-MBA in Taxation - Major
in International
Taxation

โครงสร้างและทฤษฎีภาษีอากร 6 ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
กฎหมายภาษี 30 ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
การบัญชีภาษีอากร 30 ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
Workshop for Tax Manager 24 ดาวนโหลด    
การวางแผนภาษี - ธุรกิจทั่วไป 30   ดาวนโหลด  
การวางแผนภาษี - ธุรกิจระหว่างประเทศ 24     ดาวนโหลด
FTA & AEC 18   ดาวนโหลด ดาวนโหลด
Term Paper 6-12 ดาวนโหลด ดาวนโหลด ดาวนโหลด
รวม (ชม.) 96-102 120-126 114-120

    
  

เกี่ยวกับหลักสูตรวุฒิบัตร

หลักสูตรวุฒิบัตรเปิดปีละ 2 รุ่น ใช้เวลาเรียนประมาณ 5-6 เดือน (เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์เป็นบางสัปดาห์) โดยนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 1, 2, 3 จะเรียนพร้อมกันในหมวดวิชาโครงสร้างและทฤษฎีภาษีอากร, กฎหมายภาษี, และการบัญชีภาษีอากร (ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนจะเรียนเนื้อหาในระดับที่สูงขึ้น) ก่อนที่นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรจะแยกเรียนเฉพาะทาง (ตามตารางด้านบน)

นักศึกษาที่สนใจจะเรียนทั้ง 3 หลักสูตร สามารถเรียน 3 หลักสูตรจบพร้อมกันใน 1 รุ่นได้โดยการเรียนหมวดวิชาที่เป็นส่วนต่างของแต่ละหลักสูตร (เช่น หากสนใจเรียนหลักสูตรที่ 2 และ 3 ก็จะเรียนหลักสูตรที่ 2 ตามปกติบวกกับ ‘หมวดวิชาการวางแผนภาษี – ธุรกิจระหว่างประเทศ’ ก็จะทำให้นักศึกษาได้รับวุฒิบัตรของทั้ง 2 หลักสูตร เป็นต้น)

 

IMG 1004 IMG 0104 IMG 0096

 

รูปแบบการเรียนการสอน

การบรรยาย โดยการเรียนจากหลากหลายวิทยากรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการภาษี โดยแต่ละวิชาจะสอนโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆ

การสัมมนากลุ่มย่อย จาก 108 กรณีศึกษา และปัญหาทางปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้นักศึกษามองเห็นและเข้าใจลึกซึ้งในเนื้อหาวิชา และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของตน

การนำเสนอรายงานกลุ่ม (Term Paper) โดยให้นักศึกษาจับกลุ่มคนละ 5-6 คน นำเสนอกรณีศึกษา (term paper) ที่ท่านสนใจภายใต้การกำกับแนะนำของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอาจนำเสนอกรณีศึกษาที่จะสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านก็ได้ ซึ่งจะเป็นการฝึกทักษะให้นักศึกษาสามารถ integrate องค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสามารถใช้แก้ปัญหาในทางปฏิบัติจริงอย่างได้ผล

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งจะพานักศึกษาไปพบเห็นเรียนรู้ในภาคสนามของหน่วยงานจัดเก็บภาษีต่างๆ เช่น กรมสรรพากร, กรมศุลกากร, เขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

การทดสอบและวัดผลการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนให้ทราบว่า ก่อนและหลังเรียนแล้วนั้นตนเองมีพัฒนาการอย่างไรและมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเพียงใด

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภาษี ซึ่งนักศึกษาแต่ละรุ่นได้เข้าเป็นสมาชิกนั้น จะเป็นกำไรมหาศาลจาก connection ที่ได้รับทั้งแง่การแลกเปลี่ยนมุมมองและการรวมกลุ่มก้อนประชาคมด้านภาษีอากร/การค้า ฯลฯ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายร่วมกัน สมดั่งสโลแกนที่ว่า “ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์ ได้งาน ได้ (ประหยัด) เงินภาษีอีกต่างหาก!”