จุดเด่นของเรา

1. เรียนภาษีเชิงลึก...ด้วยภาษาธุรกิจที่เข้าใจง่าย

เข้าใจได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานภาษี/บัญชี/กฎหมาย

เราสอน... ท่านรู้... เราไม่สอน...
 • Philosophy + Concept ของภาษี เพื่อประยุกต์ใช้ต่อธุรกิจได้
 • หลักเกณฑ์ภาษีสากล – หัวใจของการเรียนรู้ภาษีอากรของทุกประเทศทั่วโลก
 • หลักเกณฑ์ภาษีไทย ให้ท่านเข้าถึง เข้าใจ...ว่าไม่ยากเลย
 • การวางกลยุทธ์ธุรกิจ & ภาษีให้สมดุลย์ลงตัว ทันต่อกระแสโลก (เช่น AEC)
 • วิธีประยุกต์ใช้ภาษีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ/ทุกแผนก
 • วิธีบริหาร/ควบคุมภาษีให้เกิดความนิ่ง (controllable costs)
 • วิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง และ ประหยัด 
 
 • การท่องจำระเบียบปฏิบัติของราชการโดยขาดความเข้าใจ
 • การหลบเลี่ยงภาษีที่ผิดกฎระเบียบของราชการ 
  

 

 MG 0373 MG 3607 IMG 8861

 

 

2. คณาจารย์และวิทยากรระดับประเทศ

 • โรงเรียนภาษี’ คัดสรรเฉพาะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูงในแต่ละวิชา
 • ผู้ทรงคุณวุฒิของเรามีทั้งระดับอธิบดี รองอธิบดี ผู้พิพากษา และกรรมการบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ฯลฯ
 • หลายๆ ท่านเป็นผู้เขียนตำราภาษีอากร ที่ถูกใช้แพร่หลายในทุกวงการภาษีอากรของไทย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิของเราได้รับเชิญไปเป็นกรรมการและที่ปรึกษาของสมาคมการค้า หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสภาวิชาชีพบัญชี ฯลฯ
IMG 1554 02 สวรรณ

 

3. รูปแบบการเรียนที่โดดเด่น... มากกว่าแค่อบรมสัมมนา

โรงเรียนภาษี’ มีปรัชญาการเรียนการสอนว่า “Collaboration & Results” คือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำผลลัพธ์ (output) ไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง!

คำว่า ‘เรียนรู้ร่วมกัน’ (collaboration) หมายถึงการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมชั้น/ร่วมรุ่นที่มาจากต่างๆ ธุรกิจ, เรียนรู้กับกับวิทยากรที่หลากหลายต่างประสบการณ์ ทั้งจากภาครัฐ/นักวิชาการ/และที่ปรึกษาภาษีชั้นนำ และเรียนรู้จากตำรา/กรณีศึกษา/term paper/การสัมมนากลุ่มย่อยในแต่ละหมวดวิชา ฯลฯ

เรามีระบบการวัดผลที่เป็นมาตรฐาน จึงประกันผลลัพธ์ว่าเมื่อครบหลักสูตรจะสามารถนำความรู้ไปใช้งานอย่างได้ผล คุ้มค่า

IMG 0878 IMG 0017 IMG 0094

 

 

4. สื่อการเรียนรู้อย่างครบวงจร

ตำราวิชาการ (ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ ‘โรงเรียนภาษี’)
กรณีศึกษา (Case Studies) จากการค้นคว้าวิจัยของฝ่ายวิชาการ ซึ่งครอบคลุมหลากหลาย อาทิ

 • กลยุทธ์ภาษีบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ
 • ตัวอย่างการวางแผนภาษีของ SMEs ธุรกิจต่างๆ
 • กลยุทธ์ภาษีของบรรษัทข้ามชาติของไทยและของโลก

• ตัวอย่าง Term Paper ของศิษย์เก่า 18 รุ่น ซึ่งทรงคุณค่ายิ่ง!
600 บทความของ ‘หมอภาษี’ ซึ่งถ่ายทอด 108 กลยุทธ์ภาษีที่ครอบคลุมหลากหลาย
อาจารย์ที่ปรึกษาและทีมวิชาการจะเสมือนผู้ช่วยสอน (teaching assistant) ที่ช่วยเติมเต็มความรู้แก่ท่าน
ระบบการวัดผล ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยกระตุ้นเสริมและเติมเต็มองค์ความรู้แก่ผู้เรียนทุกท่าน

Advanced VAT Accounting Advanced Tax Accounting Advanced Tax Planning Strategy

 

 

5. วุฒิบัตรและหนังสือรับรองการศึกษา

หลักสูตรวุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรของ ‘โรงเรียนภาษี’ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในวงการศึกษา แวดวงวิชาการ และภาคธุรกิจเอกชน ฯลฯ
 • วุฒิบัตรของ ‘โรงเรียนภาษี’ จึงเป็นการเพิ่มวุฒิเพิ่มโอกาสเพิ่มความก้าวหน้าและเพิ่มรายได้

หลักสูตรสัมมนา

 • หนังสือรับรองการอบรมสัมมนา ในทุกหลักสูตรของ ‘โรงเรียนภาษี’ มีนัยว่าท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ
 • องค์ความรู้ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรของท่าน (เสียภาษีถูกต้อง) และตัวท่าน (ความก้าวหน้าในสายงาน)
 • ได้เพื่อน (ร่วมชั้น) ได้สังคม (สานุศิษย์ของโรงเรียนภาษี) ได้สัมผัสพบปะ (กูรูด้านภาษี) ได้พัฒนา (องค์ความรู้ที่ถูกต้อง)
 MG 0600 MG 0601 MG 0603

 

 

6. สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภาษี

 • 18 รุ่น กว่า 2,000 คน จากหลากหลายอาชีพ ครอบคลุมกว่า 200 ธุรกิจ... ได้สังคม ได้เพื่อน ได้ประโยชน์
 • การเป็นสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนภาษีฯ นอกจากจะเป็นช่องทางการศึกษา / แก้ปัญหาร้องทุกข์ภาษี ยังได้พบปะสมาชิกที่เป็นนักธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับสูงของวงการต่างๆ ย่อมส่งผลบวกทุกด้าน ทั้งต่อตัวนักศึกษา และองค์กรของตนเป็นอย่างดี ฯลฯ

 

7. คุ้มยิ่งกว่า!

ประหยัดภาษีได้ 2 เท่าของค่าเรียน

 • ค่าเรียนของโรงเรียนภาษีสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

นับชั่วโมง CPA/CPD ได้

 • สามารถนับชั่วโมงผู้สอบบัญชี (CPA) และ ผู้ทำบัญชี (CPD) ได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา

นำความรู้ที่ท่านได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

 • สามารถจัดตั้งแผนภาษีอากรคู่กับแผนกบัญชี เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ตามความถนัด
 • ประหยัดภาษี...จากการปฏิบัติที่ถูกต้อง (ไม่โดนเบี้ยปรับ/ เงินเพิ่ม), ลดโอกาสการถูกเรียกตรวจภาษี, สามารถวางระบบภาษี/วางแผนภาษีได้อย่างเหมาะสม