หลักสูตรที่ 1 : Tax Manager (ผู้จัดการแผนกภาษี)

IMG 8859 IMG 0964 MG 0604

 

รุ่นที่ เริ่ม สิ้นสุด วันเรียน  ตารางเรียน
27 17 ต.ค.63 30 พ.ค. 64 เสาร์ หรือ อาทิตย์ web / pdf
28 19 มิ.ย. 64 13 พ.ย. 64 เสาร์ หรือ อาทิตย์ web / pdf

 

Course Concept

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างเสริมให้ท่านเป็น 'ผู้จัดการแผนกภาษี' (Tax Manager) โดยมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในกฎหมายภาษี ระเบียบและวิธีปฏิบัติทางภาษี โดยสามารถสอบทานความถูกต้องตามควรของการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรต่าง ๆ ของฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายบุคคล การตลาด การผลิต ฝ่ายกฎหมายเป็นต้น และสามารถกำกับบุคคลกรของฝ่ายต่าง ๆ ให้ประสานและปฏิบัติด้านภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องถูกสรรพากรเพ่งเล็งหรือเรียกตรวจสอบภาษี หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน สมุห์บัญชี ผู้จัดการแผนกบัญชีต่าง ๆ Controller และผู้บริหารที่มีหน้าที่กำกับฝ่ายบัญชีการเงิน / ฝ่ายภาษีอากร

 

ประโยชน์ที่ท่านได้รับ

 1. มีความสามารถในการเป็น Tax Manager กล่าวคือ สามารถกำกับ, ตรวจสอบ, สอบทาน การปฏิบัติงานด้านการบัญชีภาษีอากรของฝ่ายบัญชี / ฝ่ายบัญชีการเงิน / ฝ่ายบัญชีภาษีอากร ได้

 2. สามารถค้นคว้าหาคำตอบในประเด็นภาษีอากร (tax issues) จากประมวลรัษฎากร / กฎหมายลูกต่าง ๆ / คำวินิจฉัยของกรมสรรพากร / คำพิพากษาฎีกา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้านการบัญชีภาษีอากรให้ถูกต้องตามควร ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

 3. ศิษย์เก่าของเราที่จบหลักสูตรนี้ ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือน เพราะมีความรู้ด้านภาษีที่โดดเด่น โดยบางราย (บางบริษัท) ได้มีการจัดตั้งแผนกภาษี / ฝ่ายภาษี ขึ้นใหม่ เพราะได้ผลคุ้มค่า !

 4. นักศึกษาโรงเรียนภาษีในแต่ละรุ่น จะมาจากหลากหลายธุรกิจ / แตกต่างประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ / มุมมอง / ประสบการณ์ / การแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น โดย connection ที่ได้ในช่วงระหว่างเรียน และการเป็นสมาชิกศิษย์เก่า "โรงเรียนภาษี"

 5. องค์ความรู้ ตำรา และเอกสารต่าง ๆ ที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ของเรา ในระหว่างการเรียนการสอนล้วนเป็นประโยชน์ เพราะมีความเจาะลึกแตกต่างจากข้อมูลเนื้อหาที่มีอยู่ทั่วไปในตลาด

 6. กรณีของเจ้าของกิจการ SME ซึ่งสนใจและเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ท่านจะมีศักยภาพในการสื่อสารกับฝ่ายบัญชี / สำนักงานบัญชี และมีองค์ความรู้ในการพิจารณาและการตัดสินใจในประเด็นภาษีและหรือปัญหาภาษีต่าง ๆ ในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชอบด้วยหลักเกณฑ์ของกฎหมาย

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้สอบบัญชี, Tax Auditor, สมุห์บัญชี, ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน, หัวหน้าแผนกบัญชี, สำนักงานบัญชี
 • ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร
 • ผู้สนใจทั่วไป

 

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา ชม.
โครงสร้างและทฤษฎีภาษีอากร 6
กฎหมายภาษี 30
การบัญชีภาษีอากร 30
Workshop for Tax Manager 24
Term Paper 6-12
รวม 96-102

สำหรับโครงสร้างอย่างละเอียด คลิกที่นี่

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ตำราประกอบการเรียน

 • การบัญชีภาษีอากรชั้นสูง (Advanced Tax Accounting)
 • การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มชั้นสูง (Advanced VAT Accounting)
 • ตำราการเรียนสำหรับแต่ละหมวดวิชา

• เอกสารการบรรยาย, Case Studies
• กิจกรรมการดูงานนอกสถานที่ 1 วัน
• วุฒิบัตร, ผลการเรียน (Transcript), และใบรับรองการเข้าเรียน เมื่อจบหลักสูตร
• อาหารและเครื่องดื่มตลอดหลักสูตร
• สามารถนับชั่วโมง CPA/CPD ได้

 

การวัดผลการเรียนรู้

• การสอบข้อเขียน (หลังเรียนจบแต่ละหมวดวิชา)

 • สอบหมวดกฎหมายภาษีอากร
 • สอบหมวดการบัญชีภาษีอากร
 • สอบหมวด Workshop

• การทำ Term Paper
• การสอบ Oral Presentation (เมื่อเรียนครบทุกวิชา)

 

อัตราค่าเรียนหลักสูตร

ค่าอบรม: 59,000 บาท

ราคานี้รวม Lunch Buffet, Coffee Break และเอกสารตำราเรียนทั้งหมด

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดต่อรุ่น!
โทร 02-641-6355-7, 086-900-5694

สมัครเรียน คลิกที่นี่